Yn rownd derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Greg Price

Efallai bod Greg Price yn berson tawel ond peidiwch â chael eich twyllo. Y tu ôl i hyn mae dyn 25 oed sydd â chrwsâd chwaraeon, yn benderfynol o gael cymaint o bobl ifanc â phosib i fod yn egnîol.

Yn wir, pan oedd ei glwb tennis bwrdd lleol ar fin cau, camodd Greg i’r adwy i achub y sefyllfa:

“Roeddwn i wedi bod yn aelod o Glwb Tennis Bwrdd Gogledd Gwent er pan oeddwn i’n 13 oed. Y person oedd yn ei redeg oedd yr aelod ers yr amser hiraf. Roedd ganddo ymrwymiad enfawr ond pan ymddeolodd, roedd yn edrych fel pe bai’r clwb am gau.”

Doedd dim aelod arall am gamu i’r adwy ac felly Greg achubodd y clwb:

“Doeddwn i ddim eisiau ei weld yn cau. Mae’n glwb grêt gyda photensial enfawr i ehangu.”

Gyda phwyllgor newydd sbon a chynllun meistr ar gyfer datblygu’r clwb, mae gan yr adran iau fwy na 30 o aelodau erbyn hyn, a deg ohonynt wedi cystadlu ar lefel genedlaethol. A’r cyfan oherwydd bod y ffanatig chwaraeon yn gweithio’n ddiflino er mwyn gwella ac ehangu’r clwb.

Ond mae mwy i’w grwsâd na thennis bwrdd. Mae hefyd yn gyfrifol am Glwb Badminton Glynebwy, sydd wedi cael llwyddiant anhygoel yn ystod y 12 mis diwethaf:

“Doedd dim clwb badminton yn yr ardal felly es i ati i weithio gyda’r tîm datblygu chwaraeon lleol i sefydlu sesiwn talu wrth chwarae. Nawr mae 20 o ieuenctid yn chwarae’n rheolaidd ac felly rydyn ni wedi penderfynu sefydlu clwb iawn. Rydyn ni wedi cael grant ac mae gennym ni hyfforddwyr ac arweinwyr ychwanegol erbyn hyn.

Mae’n cyflwyno sesiynau blasu mewn ysgolion lleol ac mae dau glwb yn ffynnu o dan lygad barcud Greg. Ychwanegwch at hynny ddeg awr o waith fel swyddog tennis bwrdd rhanbarthol ac ychydig o hyfforddiant badminton gyda chyflog, ac fe welwch chi ei fod yn gwneud mwy na’i sicr dros chwaraeon yn yr ardal.

Ond na. Mae mwy. Pan oedd Ysgol Gyfun Abertyleri heb hyfforddwr 5 x 60 eleni, Greg, wrth gwrs, aeth ati i weithredu. Cyflwynodd sesiynau tennis bwrdd, badminton, pêl raced a sboncen i sicrhau bod plant yr ysgol yn cael pob cyfle.

“Rydw i’n cael llawer o foddhad o weld y plant yn dysgu, yn gwella ac yn mwynhau chwaraeon. Os ydyn nhw eisiau dod yn ôl rydych chi’n gwybod eich bod chi wedi gwneud gwaith da. Rydyn ni’n byw mewn ardal eithaf difreintiedig ac felly mae’n bwysig ein bod ni’n darparu mwy o gyfleoedd.

“Chwaraeon yw fy mywyd i ac rydw i’n gweld y dylanwad cadarnhaol mae’n gallu ei gael ar bobl ifanc.”

Oherwydd ei dalentau chwaraeon niferus, mae galw mawr am ei wasanaeth ar hyd a lled Blaenau Gwent. Efallai nad yw’n gwisgo clogyn, ond mae’n Archarwr Chwaraeon yn sicr.

Wales Sport Awards 2015 Greg Price 30.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Greg Price
30.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *