Yn rownd derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – John Wilson

Nid ymddeoliad tawel sydd ar feddwl John Wilson yn sicr. Ers rhoi’r gorau i’w swydd fel Uwch Swyddog Tân yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, mae ganddo swydd wirfoddol lawn amser fwy neu lai erbyn hyn, fel hyfforddwr bowlio ar bobl sydd â nam ar y golwg.

Dechreuodd chwarae bowls ar ddiwedd y 1980au ac roedd “wedi gwirioni ar y gêm o’r diwrnod cyntaf.” Ond aeth saith mlynedd heibio cyn iddo ddechrau dyfarnu:

“Roeddwn i’n digwydd bod yng Nghlwb Bowlio Dan Do Abertawe ar yr un pryd â’r clwb bowlio i bobl ddall. Fe welais i fod y chwaraewyr angen cymorth ar ac oddi ar y lawnt. Fe welais i hefyd fod gen i lawer i’w gynnig o ran diogelwch a thechneg. Fe ddechreuodd y cyfan bryd hynny.”

Ac yn union fel y gwnaeth fel swyddog tân, ymatebodd i alwad i helpu eraill, ac mae ei haelioni o ran amser, ymdrech a chyngor wedi creu cannoedd o gyfleoedd. Mae nid yn unig yn hyfforddi yn lleol yn Rhydaman ac yn Abertawe, ond hefyd yn teithio i rannau eraill o Gymru i rannu ei ddoethineb gyda chlybiau eraill.

Mae ganddo nod – helpu clybiau bowlio ledled Cymru i fod yn fwy cynhwysol i chwaraewyr sydd â nam ar y golwg.

“Mae hyn ar gynnydd yn sicr. Mae’r gair ar led ac mae mwy a mwy o glybiau’n cysylltu eisiau rhagor o wybodaeth am sut gallan nhw fod yn fwy cynhwysol i bobl ag anableddau.

“Os ydyn nhw’n mwynhau, dyna sy’n bwysig. Fe ddywedodd dyn wrtha i’r wythnos ddiwethaf nad oedd wedi bod allan o’r tŷ am dair blynedd. Roedd rhywun wedi ei berswadio i ddod. Dywedodd ei fod wedi newid ei fywyd. Dyna sy’n creu boddhad.”

Hefyd mae John yn darparu cyngor un i un, yn enwedig i chwaraewyr newydd, i’w helpu i ddechrau arni. Mae hyd yn oed yn rhoi hyfforddiant arbenigol i chwaraewyr unigol yn sgwad Cymru.

Gyda mwy a mwy o alw, does dim posib iddo fod ym mhob man, ac felly mae wedi recriwtio a hyfforddi eraill i hyfforddi:

“Rydw i’n ofalus yn fy newis – mae’n rhaid iddyn nhw allu gweithio’n dda gydag unigolion. Rydw i bob amser yn dweud wrth bobl, â’u golwg maen nhw wedi’i golli, nid eu hymennydd.” Mae’n rhaid i chi fod yn gyfathrebwr da oherwydd chi yw eu llygaid nhw ar y lawnt. Mae llinyn yn rhedeg i lawr canol y rinc ac rydych chi’n defnyddio hwnnw i esbonio ongl y bêl.”

Mae’n rhoi o’i amser yn gwbl barod i hyfforddi eraill ac nid yw’n syndod bod John ar restr fer Gwobrau Chwaraeon Cymru:

“A dweud y gwir, mae’n gryn dipyn o sioc. Sut wnes i hynna? Y cyfan rydw i’n ei wneud yw mynd allan a helpu pobl i chwarae bowls. Dyw e ddim yn anodd.”

Wales Sport Awards 2015 John Wilson 27.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
John Wilson
27.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *