Yn rownd derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – Bob Perry and Richard Plenty

Cafodd Richard Plenty syniad arbennig o dda un bore. Mae gan ei ferch, Laura, barlys yr ymennydd a phedair blynedd yn ôl, gofynnodd am gael mynd i Glwb Sboncen Rhiwbeina ble roedd ei thad yn hyfforddi:

“Ac fe wnaeth fy nharo i’n sydyn iawn – pam yn y byd dydyn ni ddim yn darparu ar gyfer pobl ag anableddau?”

Mae’r siwrnai ers hynny i Richard a’i bartner yn y gwaith, Bob Perry, wedi bod yn un arloesol:

“Dydyn ni ddim wedi clywed am sboncen cadair olwyn yn cael ei gynnig mewn unrhyw glwb arall yn y byd,” dywedodd Richard.

Dyfarnodd Chwaraeon Anabledd Cymru insport aur i’r clwb am ei ymrwymiad i gynnwys – a dim ond dau glwb arall yng Nghymru sydd wedi cael yr anrhydedd yma.

Mae’r ddeuawd ddeinamig wedi ffurfio perthynas â Weston House – llety preswyl ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau a namau y mae Laura’n ei fynychu.

“Nos Lun ydi fy hoff noson i bob wythnos,” meddai Bob dan wenu. “Mae’r holl gwyno a’r poenau’n diflannu. Mae’n rhoi cymaint o hwb i chi. Mae eu hanableddau nhw ganddyn nhw 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, ond dydyn nhw byth yn cwyno.

“Mae wir yn ein hymestyn ni fel hyfforddwyr. Wrth ddelio gyda gwahanol anableddau, mae’n rhaid i chi feddwl llawer mwy.”

Maen nhw’n defnyddio pêl ar linyn i ddarparu targed sefydlog i’r rhai llai abl i symud. Hefyd mae canon sboncen – sy’n saethu peli allan – yn ddefnyddiol iawn o’i raglennu i dargedu’r raced.

Maen nhw’n hyfforddi dau sesiwn sboncen penodol i anabledd a hefyd mae ganddyn nhw aelod anabl yn mynychu sesiynau prif ffrwd yn awr, yn chwarae gemau yn erbyn aelodau heb anabledd:

“Ein nod ni yw cael o leiaf pedwar defnyddiwr cadair olwyn yn aelodau o’r clwb, yn chwarae ochr yn ochr â’r rhai sydd ddim yn defnyddio cadair olwyn,” esbonia Richard.

Mae’r gair “Y” (ymddeol) yn air budr yng ngolwg Bob – “fe fydd raid i chi fy llusgo i o’ma’n cicio a sgrechian” – ac mae Richard yn awyddus i ehangu eu darpariaeth:

“Dyw e byth yn fwrn. Rydyn ni wrth ein bodd yn cael rhywbeth i’w wneud ar fore Sadwrn ac fe fyddwn i wrth fy modd yn sefydlu rhywbeth arall.”

Wrth holi am y gydnabyddiaeth i’w cyfraniad at chwaraeon anabledd a’u cymuned, ychwanegodd Bob:

“Er mai enwau Richard a fi sydd i mewn am y wobr, mae gennym ni dîm gwych o bobl sy’n helpu i wneud i hyn ddigwydd bob wythnos.

“A dydyn ni ddim yn ei wneud e i gael tystysgrifau, tlysau na gwobrau.

Nid dyna sy’n bwysig i ni. Rydyn ni’n caru’r gamp ac eisiau rhoi rhywbeth yn ôl.”