Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Jamie Evans

Roedd Clwb Gymnasteg Tymblo Pencoed ar fin cau – nes i hyfforddwr ifanc gamu i’r adwy fel Prif Hyfforddwr.

Dim ond 19 oed oedd Jamie Evans bryd hynny a nawr, bum mlynedd yn ddiweddarach, mae ganddo uchelgais mawr eisoes ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y bachgen 24 oed brwdfrydig: “Roedd fy hyfforddwr i’n ymddeol ar ôl 20 mlynedd ac roedd y clwb ar fin cau. Fy adwaith i oedd, ‘dim peryg!’ ac fe wnes i lenwi’r bwlch. Nawr mae gen i gynlluniau i gael cyfleuster erbyn pan fyddai’n 30 oed.”

Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yn y clwb. Ymunodd pan oedd yn saith oed ac yn fuan roedd yn gwybod mai ei hoff ddisgyblaeth oedd tymblo – ffurf ar gymnasteg sy’n cynnwys cyfres o droelli a throsbennu ar draws trac 25m. Yn 13 oed, roedd yn hyfforddi ei gyfoedion:

“Fe fyddwn i’n cystadlu a chymryd fy nhro ac wedyn yn hyfforddi gweddill y rhes.” Nawr mae’n un o’r ychydig hyfforddwyr tymblo yng Nghymru sydd â chymwysterau ar lefel uchel.

“Yn wahanol i’r rhan fwyaf o glybiau, mae ein plant ni’n aros i gystadlu tan eu harddegau hwyr,” esboniodd Jamie. “A hefyd mae llawer o ddiddordeb gan newydd-ddyfodiaid. Ers Gemau Olympaidd Rio, rydyn ni wedi cael llawer o alwadau am drampolinio mini. Felly rydw i wedi trefnu trydydd dosbarth hamdden i ymdopi â’r galw. Rydyn ni wedi derbyn 14 o aelodau newydd rheolaidd mewn dim ond pythefnos!”

Ym Mhencampwriaethau NDP Prydain y llynedd – sef y garreg gamu at Bencampwriaethau Prydain sy’n denu’r gymnastwyr tymblo addawol gorau o bob cwr o Brydain – dychwelodd Pencoed gyda’r nifer mwyaf o fedalau o blith clybiau Cymru. Camp enfawr i glwb gyda dim ond 25 aelod ar lefel sgwad.

Mae Jamie’n hyfforddwr mor ymroddedig fel ei fod yn gyrru wyth awr yno ac yn ôl i Milton Keynes am sesiwn tair awr:

“Mae pobl yn meddwl fy mod i’n wallgof! Ond yno rydyn ni’n gallu gweithio gyda hyfforddwyr sy’n gyfrifol am athletwyr o safon byd. Ac rydyn ni’n cael defnyddio trac tymblo graddfa lawn felly mae’n brofiad amhrisiadwy. O dreulio amser gyda nhw, rydw i wedi gwneud newidiadau yn y clwb yn barod, ac rydw i eisoes yn gweld gwelliannau yn y sgwad.”

Mae Jamie’n treulio bob nos bron yn y clwb. Ac yn sicr nid yw’n cael mwynhau aros yn ei wely ar fore Sadwrn gan ei fod yn gadael ei gartref yng Nghaerdydd am 7am i fynd i’r gampfa. Ar ben hyn i gyd, mae’n gweithio 40 awr yr wythnos yn y sector blynyddoedd cynnar.

Ond eto mae’n dal i geisio ehangu’r clwb ymhellach, gyda phenderfyniad diwyro i gynnig mwy o sesiynau i’r gymuned leol. Ar hyn o bryd mae’n mentora grŵp o ieuenctid yn eu harddegau sydd eisiau bod yn hyfforddwyr, i helpu i ymdopi â’r galw.

“Y prif reswm dros wneud hyn?,” dywedodd Jamie. “Yr effaith ar y plant. Mae’n rhaid i chi ddeall bod gan Ben-y-bont ar Ogwr ddiwylliant rygbi traddodiadol iawn. Mae gennym ni un bachgen 14 oed ac mae’n gymnast tymblo gwych ac yn chwaraewr rygbi anhygoel hefyd. Ar ôl ei gemau rygbi, mae’n ôl yn yr ystafell newid ac yn estyn am ei leotard o flaen gweddill y tîm. Mae bod yn gyfforddus gyda chi eich hun fel yna, yn yr oedran yma,  a chael eich parchu amdano – mae’n hyder anhygoel.

“Rydw i wir yn credu bod tymblo’n helpu’r plant yma i fod yn bobl ifanc cyflawn gyda llawer o hyder ac mae hynny’n ardderchog.”