Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Ieuan Davies

“Rydw i eisiau gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael cyfleoedd na chefais i’n blentyn.”

Dyna eiriau Ieuan Davies sy’n hyfforddi sgwad hoci bechgyn dan 18 oed Cymru, rhaglen 360 Canolbarth y De ar gyfer datblygu chwaraewyr, ac ail dîm a rhaglen iau Clwb Hoci Caerdydd a’r Met.

Cryn dipyn o her i unrhyw un, heb sôn am ŵr ifanc sy’n cwblhau ei Astudiaethau Ôl-radd mewn Hyfforddi Chwaraeon.

Ond mae ei benderfyniad a’i egni’n deillio o’r ffaith na chafodd ef gyfle erioed i gael unrhyw hyfforddiant chwaraeon real yn blentyn:

“Fe ddois i at hoci’n eithaf hwyr. Fe wnes i dyfu i fyny’n chwarae llawer o griced ond ’chefais i erioed gyfle i gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi strwythuredig, er fy mod i’n byw 200 llath yn unig oddi wrth gae criced. Felly, rydw i’n meddwl fy mod i’n teimlo ’mod i wedi bod ar fy ngholled.”

Er gwaethaf diffyg modelau rôl mewn hyfforddi, disgleiriodd dawn naturiol Ieuan yn fuan iawn:

“Roeddwn i a fy ffrindiau’n arfer hyfforddi ein gilydd. Wedyn, pan oeddwn i’n tua 14 oed, fe wnes i ddarganfod hoci drwy Ysgol Bryntawe. Er ’mod i wedi dod at hoci’n eithaf hwyr, roeddwn i’n gwybod sut i wella fy ngêm. Roeddwn i bob amser yn gweithio’n galed ar y sgiliau ar ôl bod mewn sesiwn, sgiliau yr oedd eraill wedi’u dysgu wrth ddechrau chwarae’n tua wyth oed.”

Nawr, wrth gwrs, mae’r angerdd dros hyfforddi’n cael ei gyfeirio at eraill. Yn ei rôl dros Gymru, mae Ieuan wedi bod yn rhan o’r tîm hyfforddi mewn sawl digwyddiad, gan gynnwys EuroHockey Dan 16 ym mis Gorffennaf yn Lithwania, ble cipiodd Cymru’r aur.

Ymhlith ei lwyddiannau nodedig eraill mae sefydlu adran iau yng Nghlwb Hoci Caerdydd a’r Met.

Yng Ngemau Ysgolion y DU yn 2016, ef oedd yr hyfforddwr hoci ieuengaf, ar ôl cymryd yr awenau i oruchwylio sgwad bechgyn Dan 18 oed Cymru:

“Hwn oedd y tro cyntaf i mi gael tîm i fi fy hun. Roedd yn grêt cael y cyfrifoldeb o weithio fy hun.”

A’r hyn sy’n ei sbarduno: “Y boddhad o ymrwymo amser i bobl a gweld hynny’n talu ar ei ganfed. Rydych chi’n gweld rhywun yn cael trafferth gyda sgil ac wedyn mae gwên lydan yn torri ar ei wyneb wrth lwyddo. Er gwaethaf pwysau arholiadau, mae ein chwaraewyr ni’n rhoi cymaint o amser o wythnos i wythnos ac felly mae’n deg ein bod ni’n cyfateb eu hymdrech nhw.”

Gyda chymaint o angerdd a phenderfyniad diwyro i lwyddo, mae’n glir bod Ieuan yn enw i’w nodi ar gyfer y dyfodol.