Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Mathew Lamb

Mae gan Mathew Lamb – neu Minty fel mae’n cael ei adnabod ar y cae – atgofion cynnes iawn o blentyndod yn llawn chwaraeon:

“Rydw i’n edrych yn ôl ac yn cofio llawer o bobl a fuddsoddodd cymaint o amser ac ymdrech i gynnal pethau ar gyfer y plant. Roedd yn amser pleserus iawn. Mae’n debyg mai dyna o ble mae fy angerdd i dros wirfoddoli wedi dod. Rydw i eisiau helpu i ddarparu’r plentyndod hwnnw a’r cyfleoedd hynny i blant heddiw.”

Ac mae’n gwneud gwaith gwych. Dyma ei 17eg tymor yn hyfforddi pêl droed. Mae wedi goruchwylio datblygiad y tîm Bechgyn a Merched Iau am y deng mlynedd diwethaf – ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, bu cynnydd enfawr yn nifer y plant sy’n camu ar y cae bob wythnos.

Mae’n ymdopi â llu o gyfrifoldebau yn y clwb. Mae’n Is Gadeirydd ac yn Drysorydd ac yn llwyddo i oruchwylio’r timau merched a’r garfan anabledd iau, yn ogystal â dyletswyddau eraill dirifedi.

Mae ei waith gyda’r timau merched wedi gweld canlyniadau dramatig. “Fe ddechreuodd ryw dair blynedd yn ôl. Dydw i ddim yn gallu credu’r peth a dweud y gwir. Roedd 8-10 o ferched i ddechrau a’r llynedd roedd hyd at 73 o ferched wedi cofrestru.” Cyflawniad ardderchog i unrhyw glwb – heb sôn am glwb bychan mewn ardal wledig.

Y gyfrinach i lwyddo: “Rydyn ni’n gwneud pethau’n hwyl ac yn gwneud yn siŵr bod y merched yn teimlo’n gyfforddus. A thrwy wneud hynny, fe fyddan nhw’n dod yn ôl wythnos ar ôl wythnos.

“Rydw i hefyd yn edrych ar ôl yr ochr anabledd ac mae hynny’n donig i mi. Mae’r plant yma wedi bod drwy gymaint ac maen nhw’n goresgyn anawsterau bob dydd. Maen nhw’n sêr, pob un ohonyn nhw.”

Mae Mathew wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad y cae pêl droed newydd a’r cyfleusterau yn Nhregroes. Ond hyd yn oed gyda chartref newydd, oherwydd ymrwymiad enfawr Mathew a’r clwb i ddarparu cyfleoedd chwaraeon yn lleol – does ganddyn nhw ddim digon o le o hyd:

“Ein menter nesaf ni yw criced iau fel bod rhywbeth y gallwn ni ei gynnig dros fisoedd yr haf. Fe wnaethon ni gynnal peilot ac roedd yn llwyddiant.”

Yn ogystal â gwirfoddoli rhyw 20 awr, mae hefyd yn gweithio’n llawn amser i’r awdurdod lleol:

“Mae fy mhartner i a fi’n jocio am hyn. Rydw i’n cyrraedd adref ac yn mynd allan i’r clwb yn syth. Ond os ydych chi wrth eich bodd, fe wnewch chi hynny,” meddai. “Ar ddiwedd yr hyfforddiant, mae’r plant i gyd yn dweud “Diolch Minty”. Fedrwch chi ddim gofyn am fwy na hynny na fedrwch?,” gwena.

A’i adwaith i gael ei enwebu ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru:

“Doeddwn  i ddim yn gallu dweud dim pan glywais i. Rydw i wedi tyfu i fyny yn gwylio Personoliaeth Chwaraeon ond doeddwn i erioed yn meddwl y byddwn i’n cael rhywbeth fel hyn. Bydd bod yno – mewn blwyddyn mor arbennig i chwaraeon – yn brofiad diguro.”