Yn rownd derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – ANGELINE TSHIYANE

“Mae pob un ohonom ni eisiau teimlo’n bwysig, ein bod ni’n rhywun. Os gallaf i wneud i rywun deimlo felly, hwnnw fydd y cyflawniad mwyaf.”

Dewch i gyfarfod Angeline. Neu Angie fel mae’n cael ei hadnabod – gwraig 52 oed wyrthiol o’r Betws yng Nghasnewydd. Bydd hi’n siwr o ddiystyru’r ganmoliaeth, ond mae hi’n ddim llai na gwyrth.

Mae Angie wedi sefydlu llawer o grwpiau chwaraeon ar gyfer pobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn bennaf ac wedi sefydlu elusen leol hefyd. Yn ogystal â hynny mae’n cwblhau gradd ym Mhrifysgol De Cymru mewn Datblygu Cymunedol a Chydweithredu Traws-sector.

Yn ychwanegol at hyn i gyd, mae’n gweithio shifftiau nos fel gweithiwr gofal:

“Mae’n rhaid i mi wneud amser i eistedd i lawr,” dywedodd Angie. “Rydw i wedi blino’n lân ar adegau. Weithiau, rydw i’n dod o fy shifft nos ac yn dechrau astudio yn syth. Wedyn i’r clwb nofio ac ymarfer côr. Wnes i grybwyll mod i’n canu?”

Mae’n teimlo’n angerddol am helpu’r rhai nad ydynt yn cael yr un cyfleoedd o angenrheidrwydd ag eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon. Ac, yn ôl y sawl a’i henwebodd, mae’n cael effaith ar iechyd y gymuned DLlE leol, yn gostwng pwysedd gwaed ac yn helpu gyda cholli pwysau a magu hunanhyder.

Un o’i chyflawniadau pennaf yw sefydlu Grwp Nofio’r Gymuned Njuzu. Hefyd mae wedi helpu gyda ffurfio grwp cerdded DLlE i ferched yn unig.

“Rydw i’n helpu i leddfu rhywfaint o’r straen mae’r merched yma’n ei wynebu. Rydw i’n delio gyda mudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Rydw i’n eu cael nhw i ymarfer ac i gyfarfod pobl ac rydw i’n gweithio gyda merched sydd wedi cael eu cam-drin gan eu gwyr. Mae llawer o’r merched hyn yn teimlo’n ynysig; ddim yn adnabod neb. Ond ar ôl dechrau dod â’u plant i nofio neu ddod i gerdded, maen nhw’n gwneud ffrindiau.”

Gyda help Fforwm Chwaraeon DLlE Casnewydd, Newport Live a Chwaraeon Cymru, mae wedi sefydlu gwersi nofio i blant. Ar ôl cael grant i logi pwll ac i dalu am hyfforddwr, mae 14 o blant – rhwng 5 a 12 oed – yn dod i’w sesiynau bob wythnos erbyn hyn:

“Am ryw reswm,” dywedodd Angie, “nid yw nofio yn yr ysgol neu mewn gwersi rheolaidd wedi bod yn ddigon. Dywedodd un fam nad oedd ei merch yn hoffi mynd i’r gwersi gan mai hi oedd yr unig ferch ddu yn y dosbarth. Maen nhw’n teimlo’n fwy cyfforddus yn y grwp yma.”

Ond mae hi am gyflawni mwy eto. Mae wrthi’n cymhwyso fel hyfforddwr er mwyn gallu addysgu. Wedyn, dim ond am logi pwll fydd raid talu. Bydd yn rhatach i’r teuluoedd.

“Rydw i wedi bod yn berson prysur erioed. Mae gen i galon i helpu ac i helpu pobl i wella eu hunain.”

Angeline Tsyihane Profile

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *