Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Delyth Jones

Mae’n ymddangos fel pe bai Delyth Jones yn byw ac yn anadlu er mwyn bod wrth y pwll:

“Wel, ie, mae llawer o bobl yn dweud ’mod i’n byw yn y lle,” chwertha.

Mae ei hymrwymiadau amser yn cyfateb bron i’w swydd lawn amser gyda’r GIG. Mae hi wrth ochr y pwll bob dydd ar wahân i ddydd Sadwrn a phan mae hi adref, dydi ei ffôn, ei gliniadur a’i gwaith papur byth yn bell:

“Mae rhywbeth yn digwydd drwy’r amser – dogfennau swyddogol ar gyfer galas, ffurflenni cystadlu, trefnu digwyddiadau …” Mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Fe ddechreuodd y cyfan pan ddechreuodd ei phlant hi gael gwersi nofio a symud i’r clwb:

“Fe ddechreuais i helpu ac fe ddatblygodd o hynny. Nawr, 12 mlynedd yn ddiweddarach, rydw i dal yma. Mae’r clwb yn gwneud cynnydd yn sicr, gyda mwy o aelodau, ac rydw i wrth fy modd yn bod yn rhan o hynny. Rydyn ni fel teulu mawr yma,” esbonia.

Ond mae pob clwb yn cael cyfnodau da a chyfnodau llai llwyddiannus, a 12 mis yn ôl, gadawodd hyfforddwr y Dreigiau. Cawsant drafferth dod o hyd i gapten newydd ond roedd Delyth yn benderfynol o gadw pethau i fynd:

“Fe wnes i benderfynu, os mai hynny fyddai’r peth olaf fyddwn i’n ei wneud cyn i’r clwb gau, bod rhaid i mi wneud popeth posib i sicrhau bod pethau’n dal i fynd, nes i ni ddod o hyd i hyfforddwr newydd.”

Roedd hi’n allweddol yn y gwaith o gynnal diddordeb y nofwyr a’u cymell nhw nes dod o hyd i bennaeth newydd ym mis Ionawr eleni.

Mae Delyth yn arwain hefyd ar Dîm Datblygu Sir Ddinbych. Mae’n cynnwys pedwar clwb nofio yn y sir ac mae’n trefnu hyfforddiant yn Stockport sawl gwaith y flwyddyn, yn ogystal â chystadleuaeth yn Sheffield bob mis Hydref:

“Dydw i ddim yn meddwl eich bod chi’n sylweddoli’r holl bethau rydych chi’n eu gwneud, heb eistedd i lawr a dechrau eu rhestru nhw. Ond rydw i wrth fy modd a ’fyddwn i ddim yn newid unrhyw beth.

“Mae gweld y plant yn magu hyder yn deimlad mor arbennig. Pan maen nhw’n cerdded at ochr y pwll am y tro cyntaf i gystadlu o flaen torf, rydych chi’n gallu gweld eu bod nhw’n nerfus. Ond ar ôl y troeon cyntaf, maen nhw’n hyderus.

“Ac maen nhw wastad eisiau gwneud yn well y tro nesaf. Dyna sy’n anhygoel – maen nhw bob amser yn ceisio cyrraedd nod.”

Ac er bod ei merch Lois, sy’n 17 oed erbyn hyn, yn bwriadu gorffen yn y clwb mewn rhyw flwyddyn, does gan Delyth ddim bwriad i gadw ei chlipfwrdd ar hyn o bryd:

“Dim peryg! Rydw i wrth fy modd yn gwneud hyn. Fedrai ddim cerdded i ffwrdd oddi wrth hynny!”