Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Megan Curling

Efallai mai dim ond 16 oed yw Megan Curling ond mae ganddi nod pwysig: newid bywydau merched ym Mhen-y-bont ar Ogwr er gwell.

Cryn dipyn o dasg yn wir ond eisoes mae’r ferch ifanc yma, sy’n Llysgennad Ifanc Aur ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, yn gwneud gwahaniaeth:

“Yn fy ysgol i, mae’r merched yn fwy hyderus. Rydyn ni’n cynnal gweithgareddau fel llafnrolio, pêl fasged a sesiynau sgiliau.

“Rydw i’n mwynhau chwaraeon ac felly’n hoffi gweld plant eraill yn mwynhau hefyd. Mae’n braf eu gweld nhw’n egnïol ac yn cael hwyl. Does ganddyn nhw mo’r gefnogaeth na’r anogaeth i fod yn egnïol gartref o angenrheidrwydd ac felly mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud hyn.”

Mae gan Megan nid yn unig agwedd aeddfed o ran cydnabod pwysigrwydd gweithgarwch corfforol, ond hefyd mae’n cyfrannu dawns a sbarc at weithgareddau, sydd ond yn bosib gan rywun 16 oed efallai:

“Rydyn ni’n canolbwyntio ar y merched sydd ddim yn gwneud llawer o chwaraeon ac yn gwneud pethau ychydig yn wahanol i’w denu nhw – er enghraifft, cynnig cyfle iddyn nhw gael steilio eu gwallt ar ôl sesiwn chwaraeon.

“Hefyd rydyn ni’n cynnal llafnrolio yn y tywyllwch – unrhyw beth i’w denu nhw!” chwertha.

Yn ogystal â’i hymrwymiad i Ysgol Gyfun Maesteg, mae hi hefyd yn mynd yn ôl i’w hysgol gynradd i gyflwyno sesiynau aml-sgiliau.

Ac ar ben hynny i gyd – a’i gwaith ysgol, wrth gwrs – mae’n llwyddo i ddod o hyd i amser i hyfforddi plant saith oed yn y clwb trampolinio lleol.

Ac mae pobl wedi dechrau sylwi ar waith Megan wrth iddi geisio gwneud gwahaniaeth. Yn gynharach eleni, cafodd wahoddiad i Lundain i helpu i gynnig syniadau i fusnes byd-eang, CGI, er mwyn sicrhau nawdd ar gyfer digwyddiad Pŵer Merched blynyddol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar ôl llwyddo i ddenu CGI fel noddwr, gofynnodd Pen-y-bont ar Ogwr am help Megan eto wedyn, yn y digwyddiad Pŵer Merched, a gwnaeth argraff yno ar bartneriaid dylanwadol fel Llywodraeth Cymru, Cymunedau yn Gyntaf a hefyd Is Lywydd CGI.

Mae ganddi CV ardderchog yn sicr a llawer iawn o egni – mae’n saff dweud y byddwn ni’n clywed llawer mwy am  Megan Curling yn y dyfodol.