Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Jonathan Williams

Yn 2014, mynychodd Jonathan Williams Wobrau Chwaraeon Cymru fel gwirfoddolwr, gan groesawu’r gwesteion i’r seremoni. 12 mis yn ddiweddarach, mae Jonathan ei hun yn y rownd derfynol!

Daw ei enwebiad fel ymateb i’w gyfraniad enfawr at y rhaglen chwaraeon anabledd ym Merthyr a hefyd ei r ôl fel Llysgennad Ifanc ledled Cymru. Ar hyn o bryd mae’n astudio am radd TGCh ond mae Jon yn rhoi deuddydd o’i wythnos i helpu pobl ifanc ag anabledd i wirioni ar chwaraeon.

Fel defnyddiwr cadair pŵer ei hun, mae ganddo brofiad uniongyrchol o’r anawsterau y gellir eu hwynebu:

“Fi oedd y defnyddiwr cadair olwyn cyntaf yn fy ysgol i ac felly doedd neb yn barod amdanaf. Mae’n llawer rhy hawdd i bobl anabl gael eu gwthio i’r cornel a’u rhoi i ddarllen llyfr. Roedd yn well gen i gymryd rhan mewn chwaraeon a chymdeithasu.”

Fe gymerodd sawl blwyddyn i roi diagnosis o gyflwr Jon – Atacsia Friedreich – ac yn ystod y cyfnod hwn roedd yn fwy anodd iddo gymryd rhan mewn chwaraeon. Ond daeth tro ar fyd wedi cyfarfod gyda Dan Bufton, swyddog datblygu lleol Chwaraeon Anabledd Cymru:

“Yn bedair ar ddeg oed bu’n rhaid i mi ddechrau defnyddio cadair olwyn a doeddwn i ddim yn gallu chwarae pêl droed na rygbi mwyach. Awgrymodd Dan chwaraeon cadair olwyn i mi ond doedd gen i ddim diddordeb – roedd yn well gen i’r gampfa. Ond sefydlwyd cyfeillgarwch ac fe awgrymodd fy mod i’n ei helpu e ac yn meddwl am fod yn Llysgennad Ifanc.”

Mae ei gyfraniad gwerthfawr wedi helpu i ddylanwadu ar y rhaglen o chwaraeon anabledd yn yr ardal hon. Yn ogystal â mynychu ymgynghoriadau gyda defnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid, mae’n glust hanfodol i wrando ar syniadau newydd, fel yr esbonia Dan Bufton:

“Roedd Jon a fi’n siarad am y ffaith nad yw plant anabl yn gallu cymryd rhan mewn gwersi AG yn aml. Fe awgrymais i ffonio ysgolion lleol i drafod sut gallen ni eu helpu nhw i fod yn gynhwysol. Sylw Jonathan oedd bod rhaid i ni fynd ati i ddangos iddyn nhw beth ellid ei wneud.

“O ganlyniad, datblygwyd y Sioe Deithiol Baralympaidd gennym ni. Hyd yma, rydyn ni wedi helpu mwy na 500 o ddisgyblion i brofi chwaraeon anabledd ac mae Jonathan wedi ysbrydoli pawb gyda’i siwrnai i fyd chwaraeon.”

Hefyd, mae Jonathan wedi bod yn rhan allweddol o Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Ifanc Cymru – sy’n golygu cyflwyno gweithdai, agor cynadleddau a mynychu cyfarfodydd.

Aeth ati i gyfarfod holl gyfranogwyr newydd rhaglen Chwaraeon Anabledd Merthyr yn ddiweddar ac mae Jon yn parhau i gael ei gymell gan y boddhad personol o ysbrydoli pobl i godi allan a gwneud rhywbeth”. Gyda’i agwedd “Mynd amdani’n ragorol, does dim amheuaeth bod Jonathan yn unigolyn gwych i annog eraill i fwynhau manteision chwaraeon.

Wales Sport Awards 2015 Jonathan Williams 28.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Jonathan Williams
28.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *