Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Gwenan Williams

I Gwenan Williams, mae helpu i ysbrydoli mwy o blant i gymryd rhan mewn chwaraeon yn ei gwaed hi:

“Mae Mam yn athrawes AG ar Ynys Môn ac roeddwn i’n arfer ei gweld hi’n cael cymaint o hwyl. Mae hi wedi fy ysbrydoli i.”

Mae’n amlwg bod Gwenan, sy’n 18 oed, wedi cael yr un genynnau. Mae hi yn ei blwyddyn gyntaf yn y brifysgol yn awr, ym Metropolitan Caerdydd, ond yn ei blwyddyn olaf yn yr ysgol daeth yn Llysgennad Ifanc Platinwm – sef gris uchaf yr ystol yn y mudiad sy’n cael effaith enfawr ar lefelau gweithgarwch corfforol mewn ysgolion ledled Cymru.

Arweiniai dri sesiwn chwaraeon allgyrsiol yr wythnos yn yr ysgol. Hefyd hyfforddai’r llysgenhadon eraill fel eu bod hwythau’n gallu ysbrydoli cyd-ddisgyblion.

A chan fod plant yn llai tebygol o deimlo’n gyfforddus yn gwneud chwaraeon ar ôl cyrraedd yr ysgol uwchradd, bu Gwenan – sy’n taflu gwaywffon a maen ei hun – yn helpu plant mewn ysgolion cynradd i setlo i mewn yn haws drwy gynnal sesiynau chwaraeon yn yr ysgol uwchradd cyn iddyn nhw symud i fyny.

Mae ei gwaith caled wedi talu ar ei ganfed:

“Cafodd mwy o blant eu hysbrydoli i gymryd rhan oherwydd roedden nhw’n gwybod y byddwn i’n ei wneud yn hwyl. A chan fy mod i wedi hyfforddi disgyblion eraill i fod yn llysgenhadon arian, fe wnaethon nhw chwarae mwy o ran mewn cynnal sesiynau amser cinio.”

Mae hi hefyd wedi helpu i ddatblygu rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn yr ysgol anghenion arbennig newydd, Canolfan Addysg y Bont.

Bu’r ferch ifanc hyderus sy’n manteisio ar bob cyfle nid yn unig yn helpu i ddatblygu pecyn hyfforddi addas ar gyfer yr ysgol, ond hefyd aeth ati i hyfforddi a mentora Llysgenhadon Ifanc yn yr ysgol. Fe wnaeth hi ddatblygu ac arwain rhaglen allgyrsiol gyntaf erioed yr ysgol o sesiynau hyd yn oed:

“Rydw i eisiau bod yn athrawes AG ond fe wnes i feddwl pam aros nes ’mod i’n graddio i wneud beth rydw i eisiau ei wneud? Mae’r cyfan wedi bod yn brofiad ffantastig,” esboniodd. “Mae’n ehangu fy mhrofiad i o weithio gyda gwahanol oedrannau a gwahanol alluoedd.”

Mae hi hefyd wedi bod yn wyneb cyfarwydd mewn digwyddiadau ledled Ynys Môn. Helpodd i drefnu Twrnamaint Pêl Droed Merched Ynys Môn a Gwynedd ac mae wedi gwirfoddoli yn Nhriathlon Sandman, Ras Yr Ynys, mewn cystadlaethau mewn ysgolion cynradd lleol a gyda’r Urdd.

Hefyd, fel pe bai hynny ddim yn ddigon, mae’n dod o hyd i amser i wirfoddoli yng Nghlwb Pêl Rwyd Llangefni.

“Mae gen i angerdd mawr dros chwaraeon ac rydw i’n meddwl bod hynny’n dangos. Dydw i heb deimlo bod y cyfrifoldebau wedi bod yn faich o gwbl. Rydw i wedi mwynhau bob amser.

“Y pleser i mi ydi gweld y plant yn mwynhau’r sesiwn, yn cymdeithasu ac yn cael hwyl. Dyna’r wobr – dydw i ddim yn ei wneud o i gael fy nghydnabod nac i gael gwobrau crand. Mae chwaraeon yn lle i chi gael hwyl, heb deimlo dan straen.”