Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Elan Mon Gilford

“Rydw i mewn clwb yn rhywle drwy’r adeg!” dywedodd Elan Môn Gilford wrth iddi ddechrau rhestru ei hymrwymiadau gwirfoddoli, sy’n cynnwys sesiynau amser cinio ac ar ôl ysgol, yn ogystal â phenwythnosau. Mae hi’n fwndel o egni ac nid yw’n syndod felly bod Elan eisoes wedi rhoi mwy na 400 o oriau o’i hamser i hyfforddi disgyblion mewn ysgolion a chymunedau ledled Ynys Môn, mewn popeth o bêl rwyd ac athletau i rygbi.

Gan esbonio sut gwirionodd hi ar wirfoddoli dair blynedd yn ôl, meddai Elan:

“Rydw i wedi hoffi chwaraeon erioed ond roedd dechrau gwirfoddoli’n gam mawr i mi. Fe wnes i fynychu rhai cyrsiau a gweld eu bod nhw’n hwb mawr i fy hunanhyder i. Nawr dydi o ddim yn teimlo fel gwirfoddoli hyd yn oed, dim ond gwneud rhywbeth rydw i’n ei fwynhau.”

Yn fyddar er pan mae’n dair oed, mae Elan yn gwbl ddibynnol ar ddarllen gwefusau a defnyddio dau gymorth clyw. Ond er gwaetha’r heriau sy’n ei hwynebu mewn bywyd bob dydd, does dim byd yn ei rhwystro ac mae’n cyflwyno sesiynau i bobl o bob oedran a gallu:

“Rydw i’n gallu dangos nad ydi anabledd yn broblem a bod ffordd i oresgyn pethau bob amser. Mae’n bwerus iawn gallu dangos hynny i bobl eraill.”

Drwy ei rôl fel llysgennad i’r Youth Sports Trust ac ar Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Cymru, mae Elan yn gallu ysbrydoli pobl ifanc ar hyd a lled y wlad. Mae wedi ennill sawl cymhwyster hyfforddi ac mae hefyd yn gweithio gyda Chwaraeon Anabledd Cymru er mwyn helpu pobl i fod yn heini, yn iach ac yn hapus, dim ots am eu hanabledd.

Yn fwrlwm o frwdfrydedd, disgrifiodd Elan beth oedd gwirfoddoli’n ei olygu iddi hi:

“Mae’n rhoi llawer iawn o foddhad, o wylio iechyd a sgiliau plant yn gwella’n wythnosol. A does dim byd gwell na’u gweld nhw’n gwenu wrth gyflawni rhywbeth newydd. Rydw i wedi cael llawer o brofiadau gwerthfawr yn ystod y tair blynedd diwethaf – mae wedi bod yn rhyfeddol! Dylai unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli chwilio am glwb lleol, mynd ar gwrs a manteisio ar bob cyfle a ddaw i’w rhan.”

Mae brwdfrydedd Elan i ddysgu ac am fywyd yn gyffredinol yn heintus. Yn y dyfodol, mae’n gobeithio astudio am radd mewn Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd a dyma hi i grynhoi’r hyn sy’n tanio ei brwdfrydedd:

“Mae plant yng Nghymru angen mwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon. Rydw i eisiau helpu plant i fwynhau profiadau chwaraeon cadarnhaol.”

Elan Mon Gilford Action

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *