Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn 2016 – Joseph Jones

“Mae’n teimlo’n rhyfedd ennill gwobrau am wneud rhywbeth rydw i wrth fy modd yn ei wneud,” dywedodd Joseph Jones yn wylaidd fel ymateb i’r newyddion ei fod ar restr fer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016.

Ond eto mae’r gydnabyddiaeth yn gwbl haeddiannol. Eisoes eleni, mae Joe wedi ennill dyfarniad Mileniwm 50 sy’n gwobrwyo 50 awr o wirfoddoli seiliedig ar chwaraeon.

Ymunodd y bachgen 19 oed o Landudno â’r rhaglen Delwedd Iach gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy ddwy flynedd yn ôl ac ers hynny mae wedi helpu mewn sesiynau a digwyddiadau dirifedi.

Nod y rhaglen yw ysbrydoli pobl ifanc yng Nghonwy i fod yn fwy egnïol a chael profiad positif mewn gwahanol chwaraeon. Mae’n hybu ffyrdd iach o fyw ac yn helpu i leihau ymddygiad o gymryd risg.

Mae’n hyfforddi llu o chwaraeon, gan gynnwys pêl droed, tennis a badminton.

Dydi hon ddim yn dasg hawdd pan fyddwch yn ystyried ei fod yn ei flwyddyn olaf yn y coleg a hefyd yn gofalu am ei fam, sydd wedi cael strôc chwe blynedd yn ôl:

“Mae Mam eisiau bod mor annibynnol â phosib ond os ydi hi angen help, rydw i yno iddi hi.”

Ac mae hi’n hynod falch o’i mab:

“Mae’n dweud fy mod i wedi aeddfedu llawer ers gwirfoddoli ac mae’n falch fy mod i’n fodel rôl i blant iau.

“Rydw i wrth fy modd yn gweld y mwynhad ar eu hwynebau nhw. Dydyn ni ddim yn eu gweld nhw’n yfed cymaint o ddiodydd pefriog nawr, nac yn bwyta cymaint o fwyd cyflym. Mae eu lefelau ffitrwydd nhw wedi gwella hefyd. Rydw i’n mwynhau rhoi’n ôl i’r gymuned – yn wir, mae’n gwneud i chi deimlo’n grêt!”

Mae Joe wedi tyfu i fyny gyda nam ar ei leferydd ond mae’n dweud bod hyfforddi wedi rhoi hyder newydd iddo:

“Doeddwn i ddim yn gyfforddus mewn sefyllfaoedd siarad. Ond mae gwirfoddoli wedi rhoi llawer iawn o hunan-gred i mi oherwydd mae wir wedi fy ngwthio i’r tu hwnt i be sy’n gyfforddus i mi.”

Mae’n wir. Yn ddiweddar, helpodd i gyflwyno sesiwn ymwybyddiaeth o iechyd i fwy na 200 o ddisgyblion mewn ysgol leol – rhywbeth nad oedd yn disgwyl ei gyflawni byth oherwydd ei nam.

I Wasanaeth Ieuenctid Conwy, mae’n un o’u gwirfoddolwyr mwyaf dibynadwy, ymroddedig a brwd. Felly gwylaidd ai peidio, mae’n edrych yn debyg y bydd rhaid i Joe ddechrau arfer gyda chael cryn dipyn o sylw.