Telerau ac Amodau

1.    Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn cael eu cynnal ar y cyd gan Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales ac mae’r telerau a’r amodau hyn yn llywodraethu’r prosesau enwebu a gwobrwyo.

2.    Mae’r broses enwebu ar agor rhwng 11eg Medi 2017 a hanner nos ar 29ain Medi 2017.

3.     Gwahoddir enwebiadau gan aelodau’r cyhoedd.

4.    Nid oes unrhyw gyfyngiad ar nifer yr enwebiadau y caiff unigolyn eu cyflwyno.

5.    Dim ond mewn un prif gategori y caiff enwebai ei osod ar y rhestr fer.

6.    Ni chaiff aelod o banel beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru gyflwyno enwebiad, nac aelod o banel rhestr fer mewnol Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales ar y cyd.

7.    Rhaid i enwebwyr fod dros 18 oed.

8.    Os yw enwebai o dan 18 oed, mae’n rhaid i Riant neu Warcheidwad Cyfreithiol yr enwebai roi caniatâd. Rhaid i ffurflenni enwebu a anfonir drwy’r post gael eu llofnodi gan Riant neu Warcheidwad Cyfreithiol yr enwebai ac mae’n rhaid i’r enwebiadau ar-lein gadarnhau bod caniatâd Rhiant neu Warcheidwad Cyfreithiol wedi’i roi.

9.    Rhaid i’r enwebeion yn y categorïau hyfforddi:

(a) feddu ar gymhwyster hyfforddi a gydnabyddir gan gorff rheoli eu camp; a

(b) gallu bod yn byw yng Nghymru ac yn hyfforddi yng Nghymru; yn byw yng Nghymru ac yn hyfforddi’r tu allan i Gymru; neu hyfforddwr nad yw’n byw yng Nghymru sy’n hyfforddi athletwyr Cymru.

10.    Nid yw’n ofynnol i’r enwebeion yn y categorïau gwirfoddoli feddu ar gymhwyster hyfforddi ond mae’n rhaid iddynt fod yn gwirfoddoli yng Nghymru.

11.    Gellir cyflwyno enwebiadau: Ar-lein yn www.walessportawards.co.uk. Drwy e-bostio ffurflen enwebu wedi’i llenwi i:nominations@walessportawards.co.uk. Drwy bostio ffurflen enwebu wedi’i llenwi i: Gwobrau Chwaraeon Cymru d/o Digwyddiadau, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. Bydd unrhyw enwebiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn anghymwys.

12.    Dylai’r ffurflenni enwebu – gan gynnwys y wybodaeth bersonol – gael eu cwblhau yn llawn.

13.    Bydd yr enwebiadau’n cael eu barnu ar sail y wybodaeth a gyflwynir yn unig ac ar sail eu cyfraniad at feini prawf y categori.

14.    Dylai’r holl gyflawniadau fod ar gyfer y cyfnod rhwng 1af Medi 2016 a 31ain Awst 2017.

15.    Bydd rhestr fer ar gyfer:
Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn, Person Ifanc Ysbrydoledig, Profiad Chwaraeon y Flwyddyn, Gwobr Arloesi a Sefydliad y Flwyddyn. 

a)    Dewisir chwe enwebai ar gyfer rhestr fer pob categori gan banel mewnol Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales ar y cyd.

b)    Wedyn bydd panel beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru yn dewis rhestr fer o dri ar gyfer pob categori.

c)    Cyhoeddir enw’r Enillydd yn y seremoni wobrwyo.

Tîm y Flwyddyn, Hyfforddwr y Flwyddyn, Cyflawniad Oes (elitaidd)

(Sylwer: Cyhoeddir manylion proses Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales, Gwobr yr Arwr Tawel ac Athletwr ac Athletwraig y Flwyddyn Carwyn Jones ar wahân.)                                                                       

a)    Bydd panel mewnol Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales ar y cyd yn llunio rhestr fer.

b)    Bydd panel beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru yn penderfynu ar y rhai sydd yn y rownd derfynol a’r enillwyr.

c)    Cyhoeddir enw’r enillydd yn y seremoni wobrwyo.

Bydd yr holl fanylion enwebu’n cael eu gwirio gyda’r corff rheoli cenedlaethol perthnasol neu bartner chwaraeon perthnasol. Bydd yr enwebiadau’n cael eu bwrw ymlaen oni bai y profir bod y manylion enwebu’n ffeithiol anghywir neu os cofrestrir pryderon disgyblaethol.

Cysylltir â phawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol o fewn 48 awr i gyfarfod y panel beirniaid, i roi gwybod eu bod wedi cael eu dewis ar gyfer y rownd derfynol. Bydd dyddiad yn cael ei bennu ar gyfer trefnu lluniau hyrwyddo.

Bydd disgwyl i’r unigolion sy’n cyrraedd y rownd derfynol fynychu’r seremoni wobrwyo ar nos Lun 4ydd Rhagfyr 2017. Bydd yr unigolion sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn gyfrifol am eu trefniadau llety a’u costau eu hunain, yn ogystal â rhai unrhyw westeion maent yn cael eu gwahodd.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr yn y seremoni wobrwyo.

Mae penderfyniad y panel yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebiaeth ynghylch y Gwobrau.

Byddai disgwyl i enwebeion gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd i’r gwobrau, os oes angen.

Ceidw Gwobrau Chwaraeon Cymru yr hawl i’r canlynol:

(i) Amrywio’r amseroedd agor a chau ar gyfer cyflwyno enwebiadau ac amrywio dyddiad cyhoeddi’r gwobrau;

(ii) Gwneud unrhyw enwebai sy’n torri’r rheolau, neu’n mynd yn groes i’r telerau a’r amodau hyn, neu’n methu bodloni disgrifiad y categori neu sydd wedi gweithredu’n dwyllodrus neu’n ddianrhydedd mewn unrhyw ffordd, yn anghymwys; a

(iii) Canslo neu amrywio’r gwobrau neu unrhyw rai o’r prosesau neu’r meini prawf dethol ar unrhyw adeg os yw’n credu bod hynny’n angenrheidiol neu os bydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth yn codi.

23. Ni all Gwobrau Chwaraeon Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant neu ddiffyg technegol neu unrhyw broblem arall a all arwain at beidio â chofrestru unrhyw enwebiad yn briodol.

24. Dim ond at bwrpas gweinyddu’r wobr hon y bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru yn defnyddio gwybodaeth bersonol unigolyn ac, ar wahân i’r hyn sydd wedi’i amlinellu yn y telerau a’r amodau hyn, ni fydd yn ei chyhoeddi na’i rhoi i unrhyw un heb ganiatâd yr unigolyn.

25. Mae Chwaraeon Cymru yn gyfrifol am gasglu a phrosesu gwybodaeth bersonol ar ran Gwobrau Chwaraeon Cymru fel rhan o’r broses enwebu yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

26. Fel rhan o’r broses feirniadu, bydd Chwaraeon Cymru yn rhannu gwybodaeth bersonol yr enwebeion gyda BBC Cymru Wales. Dim ond at y pwrpas hwn fydd y BBC yn defnyddio’r wybodaeth hon a bydd yn ei chadw’n ddiogel yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

27. Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru yn cyflwyno manylion y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Hyfforddi’r DU 2017 a weithredir gan Sports Coach UK (scUK).

28. Drwy gyflwyno enwebiad, mae’r enwebwr yn ardystio ei fod ef/hi yn deall ac yn derbyn y telerau a’r amodau.