Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn – Jodie Coupland

Mae Jodie Coupland yn dystiolaeth nad oes raid i ddechrau anodd mewn bywyd eich diffinio chi.

Cafodd ei magu yn y system ofal a’i heithrio o sawl ysgol uwchradd ac roedd mewn ysgol ymddygiad yn 16 oed.

Oherwydd pryderon mawr ei Phennaeth am y llwybr roedd yn ei ddilyn, gwelwyd rhaglen ‘Get on Track’ Y Fonesig Kelly Holmes fel ‘cyfle olaf’ i Jodie. Yn y diwedd, hwn oedd y dechrau iddi …

“Roeddwn i’n ddigywilydd yn iau – bob amser yn ceisio gwthio’r ffiniau a gweld pa mor bell oeddwn i’n gallu’u herio nhw, oherwydd dyna’r cwbl oeddwn i’n ei wybod,” cofia Jodie, sy’n 19 oed erbyn hyn. “Heddiw, rydw i eisiau gweld pa mor bell rydw i’n gallu gwthio fy hun!”

Mae Jodie, a raddiodd o’r rhaglen, yn gwirfoddoli fel Mentor Aml-Chwaraeon iddi yn awr.

Esbonia: “Rydw i’n rhoi amser i helpu pobl fel fi sydd ddim yn cael cyfle bob amser.”

Mae’n helpu i annog cyfranogwyr newydd ac mae’n rhywun maen nhw’n gallu uniaethu â hi.

Cafodd Jodie wahoddiad i gynhadledd yn Llundain lle rhannodd lwyfan gyda’r Fonesig Kelly ei hun. Fel siaradwr gwadd, sicrhaodd enw da i’w thref enedigol, Pen-y-bont ar Ogwr, drwy adrodd ei stori wrth fwy na 300 o bobl.

Dywedodd Jodie: “Dydw i ddim yn gwybod beth fyddwn i’n ei wneud na ble fyddwn i oni bai am y bobl gefnogol yma yn fy mywyd i.”

Mae’n dweud bod y ffaith eu bod nhw wedi credu ynddi wedi newid ei bywyd.

“Hwn oedd y tro cyntaf yn fy mywyd i mi beidio cael fy nghicio allan neu gael rhywun yn dweud wrtha’ i nad ydw i byth yn gallu cyflawni unrhyw beth,” dywedodd. “Roedden nhw’n dweud ‘Jo – mi fedri di fod beth wyt ti eisiau bod ac fe fyddwn ni yma i dy helpu di.”

Erbyn hyn mae Jodie yn gweithio’n rhan amser gyda darparwr hamdden lleol ond fe lwyddodd i gwblhau mwy na 350 o oriau o wirfoddoli y llynedd hefyd.

Wrth edrych yn ôl ar ei siwrnai, dywedodd: “I ddechrau, roeddwn i’n meddwl bod hwn yn un o’r cyrsiau hynny rydych chi’n cael eich gyrru arnyn nhw am eich bod chi’n un o’r rhai drwg, ond fe wnaeth i mi gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi cyfrifoldeb am arwain sesiynau i mi.”

Nawr, mae ei hymdrechion i gyd yn canolbwyntio ar roi yn ôl.

“Mae’r hyn rydw i wedi’i gael, wel, rydw i eisiau rhoi yn ôl ddwywaith yn fwy,” dywedodd. “Pan rydw i’n gweld yr aelodau newydd hefo tân yn eu llygaid, mae’n fy atgoffa i o faint roeddwn i eisiau newid.”

Nawr mae hi’n neidio allan o’r gwely ac yn barod oriau cyn bod angen iddi adael y tŷ.

“Rydw i wedi wynebu llawer o heriau personol ond maen nhw wedi ’ngwneud i’n berson cryfach,” esbonia.

Mae gwirfoddoli mewn chwaraeon wedi rhoi ystyr i’w bywyd hi, neu fel mae hi’n dweud ei hun:

“Rydw i’n gallu bod yn rhywun. Rydw i eisiau’r gorau i bawb – ac i mi fy hun.”