Mia Lloyd – Person Ysbrydoledig y Flwyddyn

Mia, plentyn sydd wedi goroesi canser, ar ei siwrnai yn ôl at y chwaraeon oedd hi wrth ei bodd â hwy

“Heb fy nghoes, Mia ydw i o hyd, ond heb chwaraeon, nid Mia ydw i” 

Mae merch 12 oed sy’n “chwalu cyfleoedd newydd” yn yr un ffordd ag y gwnaeth hi “chwalu canser” yn cipio gwobr genedlaethol am ei dewrder.

Mae Mia Lloyd, sydd wedi goroesi canser a cholli ei choes fel rhan o’r driniaeth, wedi defnyddio meddwl am fynd yn ôl at y chwaraeon roedd hi wrth ei bodd â hwy i’w helpu i wella ac mae wedi cipio calonnau’r beirniaid i ennill Gwobr Person Ysbrydoledig y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Cyn ei phen blwydd yn 10 oed, cafodd Mia, o Aberteifi, ddiagnosis o fath prin o ganser yr esgyrn o’r enw Ostesarcoma. ‘Poenau tyfu’ oedd y farn wreiddiol ond yn y diwedd cafodd ddiagnosis o diwmor yn ei choes a chanser oedd wedi lledu i’w hysgyfaint.

“Roedd yn sioc fawr ac roeddwn i’n teimlo’n emosiynol iawn – roeddwn i’n flin ond yn bennaf yn ofni beth oedd yn mynd i ddigwydd i mi,” cyfaddefa Mia.

Yn ystod 10 mis o gemotherapi creulon yn Ysbyty Plant Noah’s Ark yng Nghaerdydd, gwnaeth y ferch ifanc ysbrydoledig y penderfyniad anodd i gael torri ei choes uwch ben y pen-glin.

Yn gwbl ddigynnwrf, meddai: “Hwnnw oedd yr opsiwn gorau i mi oherwydd roeddwn i wir eisiau dychwelyd i redeg trac cyn gynted â phosib.”

Meddai wedyn: “Rydw i wir yn mwynhau’r her o ddysgu cerdded, rhedeg a chymryd rhan mewn chwaraeon gyda fy nghoes brosthetig – mae wedi bod yn grêt cael dewis gwahanol liwiau a chynlluniau ar gyfer pob un o’r coesau rydw i wedi’u cael hyd yma.”

Ar ôl bron i flwyddyn yn yr ysbyty, ymweliad gan Swyddog gyda Chwaraeon Anabledd Cymru, Gemma Cutter, roddodd obaith i Mia. Fe ddywedodd wrthi am yr holl gyfleoedd chwaraeon a’r gefnogaeth oedd ar gael iddi.

“Mae stori Mia mor bwerus. Mae hi wedi troi popeth mae hi wedi gorfod ei wynebu mewn oedran mor ifanc yn rhywbeth positif,” esboniodd Gemma. “Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at weld Mia yn parhau i rannu’r neges bod unrhyw beth yn bosib, dim ond i chi roi eich meddwl arno.”

Ychwanegodd: “Mae Mia yn un o’r bobl mwyaf ysbrydoledig i mi eu cyfarfod erioed ac mae’n haeddu pob cydnabyddiaeth.”

Erbyn hyn mae Mia, sy’n gefnogwr rygbi brwd i Scarlets Llanelli, yn cymryd rhan mewn athletau, pêl fasged cadair olwyn, nofio, golff, dringo, sgïo wedi’i addasu a phara-feicio.

“Rydw i jyst eisiau byw bywyd llawn, iach, hapus ac anturus!” meddai.

“Mae canser wedi fy ngwneud i’n fwy penderfynol fyth o lwyddo. Gyda chefnogaeth gyson Chwaraeon Anabledd Cymru, rydw i am fanteisio ar y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig i mi yn union fel wnes i wynebu canser!” ychwanegodd.

“Mae canser wedi newid fy nghorff i ond ’dyw e ddim wedi newid fy hoffter i o chwaraeon. Os galla’ i ddod drwy hynny, fe alla’ i wneud unrhyw beth.”

Bydd y Wobr Person Ysbrydoledig y Flwyddyn yn cael ei chyflwyno i Mia yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru sydd wedi’u trefnu gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Celtic Manor nos Fawrth nesaf 10 Rhagfyr, ac arweinwyr y noson fydd Gethin Jones a Carol Vorderman.