Mark James – Hyfforddwr Cymunedol.

Yn cael ei ddisgrifio fel ‘curiad calon’ clwb bocsio ABC Somerton, mae Mark James yn mynd yr ail filltir wrth hyfforddi yn ei gymuned.

“Mae’n bwysig bod gan blant rywbeth i’w wneud yn y gymuned,” esbonia.

Mae’r 12 mis diwethaf yn arbennig wedi gweld aelodaeth y clwb yn gwella’n ddramatig.

Diolch i Mark mae hyn, am roi 15 awr yr wythnos o’i amser i gynnig cyfleoedd i blant, pobl ifanc a henoed focsio – i gadw’n heini neu i gystadlu.

Mae’n cynnal pedwar sesiwn yr wythnos, gan gynnwys un ar bnawn Sul, a mwy fyth o amser ar gyfer gornestau ac i fynd i wyliau chwaraeon.

Mae’n gwneud hyn i gyd ochr yn ochr â’i swydd lawn amser fel Chwistrellwr Mecanyddol a chefnogi ei deulu mawr.

“Rydw i’n ei wneud e i’w gweld nhw’n tyfu fel bocswyr, yn mwynhau ac yn ennill cystadlaethau hyd yn oed,” esbonia.

Wedi’i leoli yn ardal Cymunedau yn Gyntaf Somerton, ar stad galed, mae’r cyfleuster aml-ddefnydd yn cael ei drawsnewid yn lleoliad bocsio ar gyfer pob sesiwn ymarfer. Mae Mark yn cyrraedd yn gynnar i hongian bagiau bocsio ac mae’n gosod y cylch bocsio symudol yn ei le yn barod ar gyfer y nifer fawr fydd yn bresennol.

Dyma Leigh Williams, Swyddog Datblygu Chwaraeon gyda Newport Live i esbonio pam mae Mark yn gymaint o ased i’r clwb: “Mae’n darparu cyfleoedd i’r unigolion anoddaf eu cyrraedd drwy focsio ac mae fel tad i lawer ohonyn nhw.” Mae’n ei alw’n ‘arwr cymunedol go iawn’ gan ychwanegu: “Mae Mark wedi cael dylanwad ar lawer o unigolion ac wedi defnyddio bocsio i’w hatal nhw rhag dilyn y llwybr anghywir mewn bywyd, fel cyfrwng i’w haddysgu nhw ac i’w cael nhw i ganolbwyntio. Mae wedi cynnig cyfleoedd i gymaint o unigolion.”

I Mark, mae’n fwy na dim ond camp, mae’n angerdd.

A’i gyngor i unrhyw un sy’n ystyried hyfforddi?

“Yn bendant, ewch amdani – fe fyddwch chi’n elwa llawer!”