Hannah Nolan – Person Ifanc Ysbrydoledig.

Mae gan chwaraeon bŵer i newid bywydau pobl.

I Hannah Nolan, fe roddodd gwirfoddoli i Brosiect Delwedd Iach Gwasanaeth Ieuenctid Conwy gyfle iddi mewn bywyd yn ystod cyfnod anodd iawn.

“Doeddwn i ddim mewn cyflwr meddwl iach ac roedd rhaid i mi gael rhywbeth i godi allan o’r tŷ,” cofia Hannah, 16 oed. “Roeddwn i ar fy ngwaethaf erioed, yn llusgo fy hun i bob man a ddim yn bwyta nac yn cysgu llawer.”

Yn 2015, aeth i helpu mewn sesiwn Us Girls ym Mae Cinmel ar adeg pan oedd ei bywyd personol hi’n anodd iawn.

Esbonia: “Rydw i wedi dioddef o iselder a phryder difrifol, a meddyliau am hunanladdiad er pan oeddwn i’n 11 oed. Roedd y meddyliau yn fy mhen i mor ddrwg ond mae gwirfoddoli wedi newid llawer iawn ar fy mywyd i.”

Mae Hannah yn dweud ei bod wedi mynd o fod yn ferch swil oedd ddim yn hoffi mynd allan i rywun sydd nawr yn rhedeg sesiynau chwaraeon yn hyderus, ac yn cynorthwyo mewn digwyddiadau ar raddfa fawr.

“Mae gen i lawer mwy o hunan hyder,” cyfaddefa. “Roeddwn i’n berson oedd ddim yn hoffi rhyngweithio cymdeithasol. Fe wnes i ddioddef o bryder cymdeithasol a doeddwn i ddim yn gallu siarad gyda phobl – nawr rydw i’n gallu rhedeg grŵp o hyd at 30 o bobl ifanc yn eu harddegau!”

Yn ogystal â’r Prosiect Delwedd Iach, ar hyn o bryd mae Hannah yn gwirfoddoli mewn Clwb Ieuenctid lleol yn ei chymuned – ardal o amddifadedd, yn ogystal â helpu yn Fit Conwy, gydag Us Girls ac mewn clybiau chwaraeon ysgol allgyrsiol, fel Trampolinio.

Fis Mehefin eleni, fel rhan o’r Wythnos Gwirfoddoli, cafodd y ferch ifanc yn ei harddegau Ganmoliaeth Uchel gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CGGC) am ei gwaith yn gwirfoddoli yn y gymuned, a derbyniodd Ddyfarniad Gwirfoddolwr y Mileniwm.

Nawr mae hi wedi gwirfoddoli mwy na 150 o oriau yn ei chymuned leol, ond mae’n dweud bod y manteision yn gweithio ddwy ffordd: “Mae gweld pawb yn hapus gyda’r gwaith rydw i’n ei wneud yn fy ngwneud i’n hapus hefyd,” meddai. “Dydw i ddim yn gorfod ffugio gwên bob dydd erbyn hyn oherwydd mae gweld y wên ar eu hwynebau nhw’n fy llenwi i â llawenydd,” ychwanegodd.

Mae Hannah yn gwneud hyn i gyd gan jyglo ei gwaith ysgol a’i harholiadau hefyd.

Mae gwirfoddoli’n ffordd iddi reoli ei salwch meddwl ac yn mynd â meddwl Hannah, sydd hefyd yn helpu i ofalu am ei Nan, sydd wrthi’n gwella o Ganser yr Ysgyfaint. Mae’n dweud bod gwirfoddoli wedi bod yn help mawr iawn iddi:

“Dyma beth rydw i’n ei wneud o ddydd i ddydd. Gwirfoddoli ydi fy mywyd i.”