Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017: Datgelu Enwau’r Unigolion Ysbrydoledig sydd yn y Rownd Derfynol.

Heddiw (30 Hydref) mae Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi cyhoeddi enwau’r pymtheg enwebai terfynol a fydd yn cystadlu am y gwobrau cymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Gosodwyd yr enwebeion ar y rhestr fer ar ôl derbyn mwy nag erioed o enwebiadau ar gyfer pum categori gwahanol.

Mae’r pum gwobr yn dathlu gwaith caled ac effaith gwirfoddolwyr, hyfforddwyr a sefydliadau Cymru ar chwaraeon cymunedol yng Nghymru. Bydd straeon ysbrydoledig yr holl unigolion sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cydnabod a’u rhannu gyda’r genedl yn y noson wobrwyo sy’n cael ei chynnal nos Lun 4 Rhagfyr yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Dyma’r unigolion sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn 2017:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Fateha Ahmed – Nofio, Caerdydd
Rebecca Caddell – Rygbi, Brynaman
Rebecca Jones-Morris – Athletau, Y Felinheli

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Chris Rogers – Marchogol, Rhondda Cynon Taf
Mark James – Bocsio, Casnewydd
Sara Jane Cuffin – Gymnasteg, Caergybi

Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

Hannah Nolan – Aml-chwaraeon, Llandudno
Eban Geal – Aml-chwaraeon, Ynys Môn
Jodie Coupland – Aml-chwaraeon, Pen-y-bont ar Ogwr

Sefydliad y Flwyddyn

Chwaraeon Anabledd Cymru
Gweilch yn y Gymuned
Y Bartneriaeth Awyr Agored

Profiad Chwaraeon y Flwyddyn

Us Girls Cymru
Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc
Chwaraeon Anabledd Cymru – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Bob blwyddyn mae ein panel arbenigol ni o feirniaid yn wynebu tasg anodd wrth ddewis pwy sy’n cyrraedd y rownd derfynol ac roedd calibr yr ymgeiswyr eleni’n golygu bod hon yn dasg yr un mor heriol eto.

“Mae gennym ni gymysgedd ysbrydoledig o brosiectau a phobl o gefndiroedd amrywiol sydd wedi ymrwymo i ddarparu chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn y gymuned.

“Mae’r rhai sydd yn y rownd derfynol yn dangos pa mor amrywiol yw chwaraeon a sut maen nhw’n cyffroi ac yn cymell pobl Cymru i gymryd rhan ynddyn nhw. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathlu eu gwaith ym mis Rhagfyr.”

Dywedodd Rhodri Taflan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru:

Gyda’r nifer mwyaf erioed o enwebiadau, mae safon y rhestr derfynol eleni yn dangos yr ymrwymiad pur a’r gwaith caled sydd wrth wraidd chwaraeon ar draws cymunedau yng Nghymru.”

 

#WSA2017

Mwy o wybodaeth am bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Fateha Ahmed – Nofio / Caerdydd

Lansiodd Fateha brosiect i ferched Mwslimaidd Caerdydd allu nofio ac ymarfer mewn lle preifat. Mae’r sesiynau nofio wedi cael effaith enfawr ar y merched hyn, merched nad oeddent yn egnïol yn gorfforol cynt. Mae wedi rhoi cyfle iddynt fod yn iachach ac wedi rhoi bywyd cymdeithasol iddynt, yn ogystal â rhoi sylw i bryderon am iechyd meddwl, gan gynnwys straen, pryder ac iselder.

Rebecca Caddell – Rygbi / Brynaman

Ysgrifennydd y gemau, arlwyo, codi arian a sylfaenydd adran iau Clwb Rygbi Brynaman – Rebecca sydd wedi bod wrth wraidd gweithgareddau a thwf yr adran ers ei sefydlu yn 2012. Mae Rebecca yn rheoli ei MS a hefyd yn rheoli perthnasoedd ar draws y clwb cyfan – gan wrando ar bob aelod unigol a darparu ar eu cyfer. Mae syniadau arloesol Rebecca wedi cael eu cydnabod hefyd, gan gynnwys ei ‘bag cit’, lle mae cit ymarfer sydd wedi mynd yn rhy fach i blentyn yn cael ei olchi a’i gynnig i aelodau iau.

Rebecca Jones-Morris – Athletau / Y Felinheli

Yn rhoi cyfartaledd o 500 o oriau gwirfoddol y flwyddyn, mae ymrwymiad Rebecca i ddatblygu Trac a Chae Menai i fod yn glwb athletau ffyniannus a chynaliadwy’n amlwg drwy gyfrwng ei llwyddiant yn codi arian sylweddol ac yn sicrhau grantiau. Hefyd, mae wedi defnyddio ei chyfoeth o brofiad i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athletwyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, rheolwyr timau a swyddogion.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Chris Rogers – Marchogol / Rhondda Cynon Taf

Mae Chris yn newid bywydau yn ardal Rhondda Cynon Taf yn ei chlwb. Mae plant gydag a heb anabledd nid yn unig yn cael eu dysgu i neidio, ond hefyd am ddiogelwch, gofalu am offer a sut i weithio gyda’r ceffyl ar y safle. Mae Neidwyr Talygarn a disgyblion wedi sylwi ar wahaniaeth mawr yn ffitrwydd corfforol, balans, cydsymudiad a hyder y myfyrwyr ers i Chris ddechrau gweithio gyda nhw.

Mark James – Bocsio / Casnewydd

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae Mark wedi hawlio lle i’w glwb bocsio cymunedol (Somerton ABC) yng nghalon y gymuned leol. Mae Mark yn mynd yr ail filltir – gan sefydlu partneriaethau â noddwyr hollbwysig, datblygu gweithlu cynaliadwy, a gweithio gyda chymuned amrywiol yr ardal, gan wneud ymdrech fawr gyda’r bobl ifanc. Mae Mark yn un da am roi sylw i’r manylion ac mae’n cyrraedd pob sesiwn 45 munud yn gynnar i hongian y 12 bag bocsio ac i godi’r cylch bocsio symudol.

Sara Jane Cuffin – Gymnasteg / Caergybi

Mae gwaith diflino Sara yng Nghlwb Gymnasteg Ynys Môn yn golygu bod plant a phobl ifanc yr ardal yn gallu mwynhau dosbarthiadau gymnasteg chwe diwrnod yr wythnos. Ac mae pob un yn cael eu harwain gan Sara ei hun. Mae Sara’n mynd yr ail filltir i ddarparu ar gyfer anghenion y gymuned ac mae wedi datblygu dosbarthiadau newydd sbon ar gyfer plant ag anableddau, fel eu bod yn cael profi amgylchedd hwyliog a diogel ei dosbarthiadau.

 

Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

Hannah Nolan – Aml-chwaraeon / Llandudno

Mae bywyd Hannah wedi newid yn llwyr drwy chwaraeon ac mae’n gwirfoddoli mewn sesiynau a digwyddiadau gweithgarwch corfforol dirifedi gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Yn cael ei disgrifio fel model rôl ac ysbrydoliaeth, mae Hannah yn cael ei hystyried fel aelod cwbl allweddol o brosiectau’r gymuned ac fel ased rhagorol i weithio gyda phobl ifanc o’r un oed â hi.

Eban Geal – Aml-chwaraeon / Ynys Môn

Fel yr unig lysgennad ifanc aur ar gyfer Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru, mae Eban yn ymfalchïo yn ei waith yn cynnal sesiynau aml-chwaraeon a gweithgarwch corfforol niferus yn yr ardal. Mae wedi cwblhau mwy na 300 awr o waith gwirfoddoli ac mae’n defnyddio ei brofiadau a’r sgiliau mae wedi’u dysgu i ysbrydoli a mentora ei gyfoedion.

Jodie Coupland – Aml-chwaraeon / Pen-y-bont ar Ogwr

Cafodd Jodie ddechrau anodd i’w bywyd ond cafodd ‘gyfle olaf’ i gymryd rhan yn rhaglen Get on Track y Fonesig Kelly Holmes ac roedd hynny o help iddi roi trefn ar ei bywyd unwaith eto. Mae wedi gwirfoddoli ei hamser i hybu a chyflwyno rhaglenni mewn cymunedau ledled de Cymru ac wedi dod yn fodel rôl ac yn ysbrydoliaeth i’r rhai sy’n ei chyfarfod ac yn gweithio gyda hi.

 

Sefydliad y Flwyddyn

Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n cefnogi rhaglen gymunedol sy’n arwyddocaol o ran graddfa ac effaith. Gyda bron i 23,000 o aelodau clwb a mwy na miliwn o gyfleoedd i gymryd rhan bob blwyddyn, mae’n cael ei hystyried yn eang fel un o’r rhaglenni mwyaf blaenllaw yn y byd ar gyfer darparu chwaraeon anabledd.

Yn ogystal â chodi mwy nag £1m o gyllid ychwanegol drwy fasnachu a nawdd ers 2012, mae’r sefydliad hefyd wedi rhoi Cymru ar y map gyda llwyddiant mawr mewn digwyddiadau elitaidd, gan gynnwys Pencampwriaethau Para-Athletig y Byd 2017.

Gweilch yn y Gymuned

Mae’r elusen ifanc yma yn Abertawe wedi creu amrywiaeth eang o raglenni arloesol sy’n ceisio darparu, cymell, ysbrydoli a grymuso’r gymuned i chwarae rhan weithredol mewn chwaraeon. Gan gynnal sesiynau ar gyfer pobl ag anableddau, yn fechgyn a merched, gweithio gydag ysgolion a chefnogi sesiynau cyfrwng Cymraeg i blant bach, mae’r elusen wedi gweithio gyda nifer anhygoel o 10,000 o bobl rhwng misoedd Mehefin ac Awst eleni yn unig, er mwyn sicrhau bod chwaraeon ar gael i bawb.

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Mae’r mentrau cymryd rhan eleni wedi ysbrydoli mwy na 14,000 o weithgareddau cymryd rhan unigol mewn chwaraeon ar lefel clwb, sir, rhanbarth a gwlad drwy gyfrwng rhaglenni cyfranogiad, addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth. Mae’r elusen yng ngogledd orllewin Cymru’n newid bywydau gyda dulliau arloesol o weithredu, gan gynnwys sesiynau blasu, gwyliau a rhaglen gynyddol boblogaidd i wirfoddolwyr. Mae ymrwymiad gwirfoddolwyr y prosiect yn syfrdanol. Pe bai’n rhaid prynu’r un cyfraniad byddai’n costio isafswm o £1.7m y flwyddyn – sy’n cyfateb i 2432 o swyddi llawn.

 

Profiad Chwaraeon y Flwyddyn

Us Girls

Yn cael ei gweithredu gan yr elusen chwaraeon StreetGames, nod y rhaglen yw cynyddu cyfranogiad rheolaidd mewn chwaraeon ac ymarfer yn sylweddol ymhlith merched 13 i 19 oed segur sy’n byw mewn tlodi neu led-dlodi yng Nghymru. Crisialodd ymgyrch flaenllaw ar gyfryngau cymdeithasol – UsGirlsBesties – brofiadau cyffrous a phositif y cyfranogwyr o weithgareddau corfforol, gan gynnwys gwyliau Us Girls Rocks, ddaeth â merched o bob cwr o’r wlad at ei gilydd. Cafodd y rhaglen ganlyniadau syfrdanol wrth ddenu cyfranogwyr benywaidd newydd ‘anodd eu cyrraedd’, a gwirfoddolwyr, hyfforddwyr ac arweinwyr newydd, a rhagorwyd ar y targedau ymhlith pobl ag anabledd a chymunedau DLlE.

Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc

Dyma raglen sy’n ceisio grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i fod yn arweinwyr drwy chwaraeon ac mae wedi cael blwyddyn hynod lwyddiannus gyda nifer o lysgenhadon yn ennill statws aur, a hyd yn oed  platinwm. Hefyd mae’r llysgenhadon yn gwneud gwaith gwirfoddol sydd wedi ennill gwobrau ar hyd a lled y wlad, ac mae nifer ohonynt yn defnyddio eu sgiliau mewn cyflogaeth yn y sector chwaraeon erbyn hyn. Ers ei sefydlu yn 2010, mae oddeutu 12,000 o Lysgenhadon Ifanc wedi cael eu hyfforddi ledled Cymru, gan wirfoddoli miloedd o oriau mewn chwaraeon ysgol a chymunedol, gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a chael effaith arwyddocaol ar chwaraeon yng Nghymru.

Chwaraeon Anabledd Cymru – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd

Dyma bartneriaeth ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwaraeon Anabledd Cymru a’r cyntaf o’i bath yn y DU. Nod y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd yw datblygu perthnasoedd cadarn a chynaliadwy rhwng y rhwydweithiau iechyd a chwaraeon ledled Cymru, er mwyn cyrraedd nod cyffredin o ‘wella iechyd a lles pob anabl ledled Gogledd Cymru drwy gyfrwng cyfranogiad cynyddol mewn gweithgarwch corfforol, gan gynnwys chwaraeon’.

Gyda chefnogaeth partneriaid dirifedi yn y trydydd sector, cyfeiriwyd 560 o bobl anabl at gyfleoedd gweithgarwch corfforol ac aeth tri yn eu blaen i gynrychioli Cymru yn y gamp o’u dewis. Mae’r adroddiadau’n dangos bod y cyfranogwyr yn teimlo’n fwy hyderus, eu bod yn cymdeithasu mwy a’u bod yn teimlo eu bod yn perthyn i rywbeth o ganlyniad i’r bartneriaeth.

Mae’r bartneriaeth yn helpu i leihau baich anweithgarwch corfforol ar y bwrdd iechyd mewn ffordd gynaliadwy.