DOSBARTH 2016 – Y PRIF HYFFORDDWYR A GWIRFODDOLWYR CYMUNEDOL YN Y ROWND DERFYNOL

Mae un deg chwech o arwyr chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru wedi cael eu dewis i gystadlu am Wobrau  Chwaraeon Cymru 2016.

Cawsant eu dewis i fod ar y rhestr fer ar ôl cael eu henwebu am eu cyfraniadau eithriadol at chwaraeon cymunedol, yn dilyn ymgyrch genedlaethol i’w canfod.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu datgelu yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru yn Neuadd Hoddinott ym Mae Caerdydd nos Lun 5 Rhagfyr 2016. Mae’r seremoni’n cael ei threfnu ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru.

Mae’r pum gwobr gymunedol yn dathlu gwaith hanfodol gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr sy’n gweithio’n dawel yn y cefndir ac yn helpu chwaraeon i ffynnu ym mhob cornel o Gymru.

Dyma’r rhai sydd yn rownd derfynol 2016:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones – Nofio/Sir Ddinbych

Chris Landon – Beicio/Caerdydd

Debra Cavill – Gymnasteg/Sir Gaerfyrddin

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Curling – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Joseph Jones – Aml-Chwaraeon/Conwy

Gwenan Williams – Aml-Chwaraeon/Ynys Môn

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mathew Lamb – Pêl Droed/Sir Benfro

Roddie Milne – Taekwondo/Sir Ddinbych

Paul Crapper – Beicio/Sir Fynwy

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Ieuan Davies – Hoci/Caerdydd

Jamie Evans – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Daniel Johnsey – Nofio/Sir Fynwy

Hyfforddwr Pobl Anabl  

Bob Perry a Richard Plenty – Sboncen/Caerdydd

Emily Griffiths – Nofio/Bro Morgannwg

Deb Bashford – Pêl Fasged Cadair Olwyn/Gwynedd

 

Dywedodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Does dim posib gorbwysleisio pwysigrwydd y gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yma. Dyma guriad calon chwaraeon yng Nghymru ac maen nhw’n haeddu ein diolch a’n cydnabyddiaeth ni am y gwaith maen nhw’n ei wneud i gael pobl i wirioni ar chwaraeon.

“Mae dewis pwy sy’n mynd drwodd i’r rownd derfynol, a’r enillwyr ar gyfer y Gwobrau, yn dasg mor anodd ond bydd eu straeon yn ysbrydoliaeth ac yn gymhelliant i eraill.”

Ychwanegodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, “Mae’n wych bod yr hyfforddwyr yma’n cael y gydnabyddiaeth maen nhw wir yn ei haeddu. Mae’n briodol eu bod nhw’n mynd i rannu’r sylw gyda sêr y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, unigolion na fyddai wedi llwyddo i gyrraedd y brig heb ymdrechion gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yma yn y cefndir gydol yr amser. Rydw i’n sicr y bydd hi’n noson i’w chofio.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i walessportawards.org.uk

#WSA2016

Mwy o wybodaeth am yr unigolion yn y rownd derfynol

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones – Nofio/Sir Ddinbych

Camodd Delyth i’r adwy i arwain Dreigiau Dinbych drwy ddyfroedd tymhestlog. Fel rheolwr tîm, mae’n trefnu cystadlaethau a galas, yn casglu ffioedd, yn trefnu’r rota hyfforddi, llogi’r pwll a mwy. Mae wedi helpu i godi  £5,000 ar gyfer un fenter leol fel rhan o’i hymgyrch i godi arian.

Chris Landon – Beicio/Caerdydd

Yn ogystal â bod yn is-gadeirydd Beicio Cymru, mae Chris Landon yn defnyddio ei gyfoeth o arbenigedd i gynnal digwyddiadau cenedlaethol ac i gefnogi clybiau ledled y wlad. Camodd i’r adwy i wirfoddoli i lenwi swydd lawn amser hyd yn oed, yn ystod bwlch recriwtio.

Debra Cavill – Gymnasteg/Sir Gaerfyrddin

Hyfforddwr, aelod pwyllgor, codwr arian, arweinydd a mwy, ac mae Debra’n golchi’r leotards gyda llaw hyd yn oed – yn ei phowdwr golchi ‘cyfrinachol’. Mae Debra’n rhedeg y rhaglen hamdden yng Nghlwb Gymnasteg Llanelli ac mae’n croesawu cannoedd o blant i’r clwb bob wythnos.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Curling – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r llysgennad ifanc aur ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn fentor arweinyddiaeth llwyddiannus i’w chyfoedion yn yr ardal leol yn ogystal â hyfforddwr gwirfoddol mewn clwb trampolinio. Yn ystod blwyddyn o ffocws ar hybu chwaraeon i ferched, gwnaeth gynnig i noddwyr yn Llundain.

Joseph Jones – Aml-Chwaraeon/Conwy

Mae bywyd Joseph wedi newid yn llwyr drwy chwaraeon ac mae’n gwirfoddoli mewn sesiynau a digwyddiadau gweithgarwch corfforol dirifedi gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Mae’n helpu i redeg pêl-droed yn y gymuned ac mae wedi hybu prosiect iechyd mewn ysgol leol. Hyn i gyd yn ychwanegol at fod yn ofalwr.

Gwenan Williams – Aml-Chwaraeon/Ynys Môn 

Mae Gwenan yn cyfrannu’n ddiflino at chwaraeon ac mae’n cynnal sesiynau yn ei hysgol uwchradd, sesiwn aml-chwaraeon ar gyfer plant mewn ysgol gynradd leol a chystadleuaeth bêl droed i ferched. Hefyd mae’n cynnal sesiynau mewn ysgol arbennig leol, yn hyfforddi mewn clwb pêl droed ac mae’n aelod o banel Cist Gymunedol Ynys Môn.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mathew Lamb – Pêl Droed/Sir Benfro  

Mathew yw ‘Mr Chwaraeon Abergwaun’ ac mae wedi goruchwylio cynnydd enfawr mewn cyfranogiad iau – gan hyfforddi mwy na 75 o ferched yn yr ymarferion bob wythnos, yn ogystal â’r tîm anabledd iau. I ychwanegu at ei faich gwaith mawr eisoes, mae wedi derbyn rôl trysorydd ac is-gadeirydd y clwb. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r cae a’r cyfleusterau pêl-droed newydd ar gyfer y clwb.

Roddie Milne – Taekwondo/Sir Ddinbych

Ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl sefydlu Clwb Taekwondo Llangollen, mae Roddie Milne yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athletwyr taekwondo yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae ei gystadleuwyr wedi ennill 46 o fedalau mewn cystadlaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae rhai o’r clwb yn edrych yn addawol iawn i gamu ymlaen i lefel Prydain Fawr hyd yn oed.

Paul Crapper – Beicio/Sir Fynwy

Mae Paul wedi gosod y safon ar gyfer hyfforddi cymunedol yng Nghymru. Mae’n hyfforddi ac yn hybu traws-feicio a beicio merched yn ardal Y Fenni gyda sesiynau hyfforddi rheolaidd i gyflwyno a datblygu beicwyr o bob oedran a gallu. I gydnabod ei waith yn datblygu beicio merched, roedd ar restr fer Gwobrau ‘Be A Game Changer’ y Women’s Sport Trust.

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Ieuan Davies – Hoci/Caerdydd

Mae Ieuan yn aelod o dîm hyfforddi grŵp oedran Cymru ac roedd yn rhan o gyfres a enillwyd yn y Swistir ac yn un o’r hyfforddwyr cenedlaethol ieuengaf yng Ngemau Ysgolion y DU. Yn ei rôl yn y clwb, mae Ieuan wedi sefydlu rhaglen lwyddiannus i blant yng Nghlwb Hoci Caerdydd a’r Met, gan arwain y drefn hyfforddi a threfnu gemau ar gyfer y lefelau ieuenctid.

Jamie Evans – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Prif Hyfforddwr Clwb Gymnasteg Pencoed ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chymerodd yr awenau yno pan oedd y clwb yn wynebu risg o gau. Gan weithio’n llwyddiannus ym maes cyfranogiad elitaidd a hamdden, mae’r clwb dielw’n ffynnu erbyn hyn gyda 50 o aelodau, ac mae llawer o’r plant yn dod o ardaloedd dan anfantais yn y sir.

Daniel Johnsey – Nofio/Sir Fynwy

Mae Daniel wedi bod yn gwirfoddoli gyda chlwb nofio anabledd Seals Casnewydd fel gwirfoddolwr 1:1 i helpu pobl ifanc i nofio. Un cyflawniad allweddol ganddo eleni oedd ei waith yn arwain prosiect pontio i ddenu pobl ifanc o ddosbarth campfa bychan penodol i anabledd i ystafell ffitrwydd brif ffrwd Canolfan Hamdden Caldicot.

Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn

Bob Perry a Richard Plenty – Sboncen/Caerdydd

Chwaraeodd Richard a Bob ran allweddol yn nyfarniad Insport Gold Chwaraeon Anabledd Cymru i Glwb Sboncen Rhiwbeina, am ei ymrwymiad i gynnwys pobl anabl – un o ddim ond dau glwb yng Nghymru i ennill statws aur. Mae eu gwaith, gan gynnwys sicrhau drysau lletach ar y cyrtiau sboncen i ganiatáu mynediad i gadair olwyn chwaraeon, wedi cael ei gydnabod yng Nghylchlythyr Sboncen y Byd.

Emily Griffiths – Nofio/Bro Morgannwg

Mae blwyddyn lwyddiannus i’r hyfforddwr nofio, Emily, wedi ei gweld yn dyblu aelodaeth Clwb Nofio Titans De Cymru a chael ei dewis fel Hyfforddwr Nofio Cynorthwyol Prydain Fawr yn y Gemau Invictus.

Deb Bashford – Pêl Fasged Cadair Olwyn/Gwynedd

Mae Deb’n gweithio i gefnogi pobl anabl i gymryd rhan mewn chwaraeon a chreu strwythur ar gyfer chwaraeon anabledd yng Ngogledd Cymru. Yn ogystal â hyfforddi sgwadiau pêl fasged cadair olwyn Cymru, mae wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu Clwb Pêl Fasged Cadair Olwyn Celts Caernarfon fel Ysgrifennydd a Phrif Hyfforddwr.