PROSIECT LEDLED CYMRU’N ENNILL GWOBR GYNTAF UN CYMRU ACTIF

Mae prosiect sydd wedi cael o leiaf 1,500 o bobl segur yng Nghymru i symud wedi ennill gwobr newydd sbon am ei waith.

Heddiw (dyddiad), mae Codi Allan, Bod yn Egnïol (GOGA) wedi cael ei enwi fel enillydd cyntaf Gwobr Cymru Actif yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei weithredu ledled Wrecsam, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf (RhCT), yn cael ei reoli gan Chwaraeon Anabledd Cymru, diolch i gyllid Ysbryd 2012.

Gyda manteision gweithgarwch corfforol i iechyd y meddwl yn cael lle blaenllaw ar yr agenda newyddion, mae GOGA yn sicrhau bod pobl anabl a heb anabledd yn cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon gyda’i gilydd.

Esboniodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau gyda Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae wedi bod yn bleser cael gweithio mewn partneriaeth yn edrych ar ffyrdd newydd ac arloesol o gynnwys pobl anabl a heb anabledd a oedd, cyn GOGA, yn cael eu hystyried yn segur.

“Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld twf y rhaglenni yma a’r siwrneiau mae’r plant, y teuluoedd, yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr wedi bod arnyn nhw.”
Yn RhCT, mae’r ffocws ar gael pobl anabl a theuluoedd o bob cefndir i fod yn egnïol gyda’i gilydd drwy fwynhau rygbi plant, pêl-droed yn cerdded a nofio cyfeillgar i awtistiaeth i deuluoedd.

Esboniodd un o’r plant, Daniel Jacob Roberts, 11 oed, sy’n chwarae yn y sesiynau rygbi cynhwysol: “Mae gen i awtistiaeth. Rydw i wrth fy modd yn chwarae rygbi ac rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd.”

Yn Sir Benfro, mae’r rhaglen yn manteisio ar yr arfordir hardd, gyda ffocws ar fynediad i bobl ag anableddau ac awyr agored Cymru.
Yn Wrecsam, mae’r ‘Noson
i Ferched’ boblogaidd iawn yn helpu i gael merched lleol i redeg, chwarae tennis, chwarae golff a mwy.

Ychwanegodd Debbie Lye, Prif Weithredwr Ysbryd 2012: “Hyd yma, mae mwy na 13,000 o bobl wedi elwa o gyllid GOGA mewn 18 lleoliad yn y DU, gan gynnwys Wrecsam, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf yng Nghymru.

“Rydyn ni mor falch bod gwaith gwych ein partneriaeth ni gyda Chwaraeon Anabledd Cymru wedi cael ei gydnabod gyda’r wobr yma.
“Nid dim ond hwb i’w lles corfforol mae cyfranogwyr GOGA yn ei gael – mae eu hiechyd meddwl yn gwella hefyd mewn amgylchedd cymdeithasol lle maen nhw’n cael hwyl ac yn gwneud ffrindiau newydd – mae pawb ar eu hennill.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018