Alun Wyn Jones yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2019 BBC Cymru

Mae capten rygbi’r undeb Cymru Alun Wyn Jones wedi cael ei goroni yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2019 BBC Cymru.

Wedi ymgyrch lwyddiannus y tîm yng Nghwpan y Byd yn Siapan aeth â nhw mor bell â’r rownd gyn-derfynol, derbyniodd Alun Wyn y wobr heno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru wedi iddo ddod i’r brig yn y bleidlais gyhoeddus.

Roedd Sabrina Fortune yn ail a Jade Jones yn drydydd.

Arweiniodd Alun Wyn Jones dîm Cymru i’r Gamp Lawn ym mis Mawrth ac fe hawliodd y record am y nifer fwya’ o gapiau i Gymru yn ystod Cwpan y Byd yn Siapan, gan ennill clod gan rhai o fawrion y byd rygbi. A heno, cafodd ei gyfraniad i chwaraeon yng Nghymru ei gydnabod wrth iddo ennill y bleidlais gyhoeddus a derbyn ei wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru yng Ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Roedd y gwobrau yn anrhydeddu arwyr chwaraeon o Gymru ben baladr. BBC Cymru a Chwaraeon Cymru sy’n cynnal y gwborau er mwyn dathlu y gorau o chwaraeon Cymru o lawr gwlad i’r elît.

Hefyd heno, enillodd y bocsiwr Joe Calzaghe Wobr Cyflawniad Oes. Cafodd cyfraniad y gyn-bencampwr pwysau uwch-ganol ei anrhydeddu wrth iddo dderbyn y wobr gan enillydd y llynedd, y Farwnes Tanni Grey-Thompson.

Yr enillwyr eraill oedd:

  • Arwr Tawel y BBC: Delwyn Derrick
  • Tîm y Flwyddyn 2019: Wales Rugby Team
  • Hyfforddwr y Flwyddyn 2019: Warren Gatland
  • Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James 2019: Etienne Chappell
  • Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James 2019: Lily Rice
  • Person Ysbrydoledig y Flwyddyn 2019: Mia Lloyd
  • Stori Chwaraeon Fawr y Flwyddyn 2019: Cwpan y Byd Digartref, Caerdydd
  • Gwobr Actif Cymru 2019: Goodgym Caerdydd a’r Fro
  • Cadwyn Hyfforddi 2019: Hannah Mills

Derbyniodd Delwyn Derrick wobr Arwr Tawel y BBC i gydnabod ei waith yn cefnogi cynhwysiant drwy ddefnyddio chwaraeon i ddod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd.

Aeth gwobr Tîm y Flwyddyn i Dîm Rygbi Cymru yn dilyn eu ymgyrch llwyddiannus yn Nghwpan y Byd yn Siapan yn gynharach eleni â’u gwelodd yn y rownd gyn-derfynol.

Hyfforddwr y tîm rygbi, Warren Gatland enillodd wobr Hyfforddwr y Flwyddyn. Yn ddiweddar, daeth cyfnod Gatland fel hyfforddwr Cymru i ben. Ers iddo gymryd y swydd nol yn 2007 mae Cymru wedi ennill pedwar teitl Chwe Gwlad, gan gynnwys tair Camp Lawn, ac wedi cyrraedd rownd cyn-derfynol Cwpan y Byd yn 2011 ac yn 2019.

Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James yw’r canŵydd deunaw oed Etienne Chappell, a phencampwr y byd rasio motocross cadair olwyn Lily Rice, sydd yn bymtheg oed, hawliodd deitl Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James.

Mia Lloyd hawliodd deitl Person Ysbrydoledig y Flwyddyn 2019. Mae’r ferch 12 oed sydd wedi goroesi cancr a cholli ei choes uwchben y pen-glin, bellach yn cymryd rhan mewn athletau, pêl-fasged cadair olwyn, nofio, golff, dringo, sgïo a phara-seiclo.

Aeth Stori Chwaraeon Fawr y Flwyddyn 2019 i Gwpan y Byd i’r Digartref gynhaliwyd yng Nghaerdydd dros yr haf. Roedd y trefnwyr, gafodd eu cefnogi gan yr actor byd-enwog Michael Sheen, wedi cydlynu cystadleuaeth a welodd mwy na 500 chwaraewr o bron i 50 gwlad yn mynychu’r ŵyl bêl-droed dros 7 diwrnod.

Enillodd Goodgym yng Nghaerdydd a’r Fro wobr Actif Cymru 2019. Mae’r clwb rhedeg yn helpu mynd i’r afael â materion cymdeithasol megis unigrwydd, gan wneud cymwynasau wrth rhedeg, a chyfuno cadw’n heini gyda helpu eu cymuned leol.

Roedd gwobr Cadwyn Hyfforddi 2019 yn cydnabod llwyddiannau y llongwr Olympaidd Hannah Mills. Mae’r wobr yma yn dathlu y bobl sydd wedi helpu siapio eu gyrfa ar hyd y blynyddoedd, o hyfforddi ar lefel cymunedol i lefel elît.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales Rhodri Talfan Davies:

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi derbyn gwobr heno. Mae chwaraeon yn rhan annatod o’n cymunedau, ac mae’n wych gallu dathlu y chwaraewyr a threfnwyr ar bob lefel sydd yn gwneud cyfraniad i chwaraeon Cymru, o lawr gwlad i’r lefel uchaf.”

Dywedodd Brian Davies o Chwaraeon Cymru:

“Mae’n fraint cael cwmni enillwyr ysbrydoledig a theilwng yn y gwobrau mawreddog hyn. O straeon twymgalon megis un Mia Lloyd lle mae chwaraeon wedi trawsffurfio ei bywyd, a llwyddiannau ar lwyfan y byd megis Alun Wyn Jones a Hannah Mills.

“Mae’n amlwg fod chwaraeon yn ffynnu yma yng Nghymru, ac rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o bobl yn mwynhau buddion chwaraeon yn 2020.”

Mia Lloyd – Person Ysbrydoledig y Flwyddyn

Mia, plentyn sydd wedi goroesi canser, ar ei siwrnai yn ôl at y chwaraeon oedd hi wrth ei bodd â hwy

“Heb fy nghoes, Mia ydw i o hyd, ond heb chwaraeon, nid Mia ydw i” 

Mae merch 12 oed sy’n “chwalu cyfleoedd newydd” yn yr un ffordd ag y gwnaeth hi “chwalu canser” yn cipio gwobr genedlaethol am ei dewrder.

Mae Mia Lloyd, sydd wedi goroesi canser a cholli ei choes fel rhan o’r driniaeth, wedi defnyddio meddwl am fynd yn ôl at y chwaraeon roedd hi wrth ei bodd â hwy i’w helpu i wella ac mae wedi cipio calonnau’r beirniaid i ennill Gwobr Person Ysbrydoledig y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Cyn ei phen blwydd yn 10 oed, cafodd Mia, o Aberteifi, ddiagnosis o fath prin o ganser yr esgyrn o’r enw Ostesarcoma. ‘Poenau tyfu’ oedd y farn wreiddiol ond yn y diwedd cafodd ddiagnosis o diwmor yn ei choes a chanser oedd wedi lledu i’w hysgyfaint.

“Roedd yn sioc fawr ac roeddwn i’n teimlo’n emosiynol iawn – roeddwn i’n flin ond yn bennaf yn ofni beth oedd yn mynd i ddigwydd i mi,” cyfaddefa Mia.

Yn ystod 10 mis o gemotherapi creulon yn Ysbyty Plant Noah’s Ark yng Nghaerdydd, gwnaeth y ferch ifanc ysbrydoledig y penderfyniad anodd i gael torri ei choes uwch ben y pen-glin.

Yn gwbl ddigynnwrf, meddai: “Hwnnw oedd yr opsiwn gorau i mi oherwydd roeddwn i wir eisiau dychwelyd i redeg trac cyn gynted â phosib.”

Meddai wedyn: “Rydw i wir yn mwynhau’r her o ddysgu cerdded, rhedeg a chymryd rhan mewn chwaraeon gyda fy nghoes brosthetig – mae wedi bod yn grêt cael dewis gwahanol liwiau a chynlluniau ar gyfer pob un o’r coesau rydw i wedi’u cael hyd yma.”

Ar ôl bron i flwyddyn yn yr ysbyty, ymweliad gan Swyddog gyda Chwaraeon Anabledd Cymru, Gemma Cutter, roddodd obaith i Mia. Fe ddywedodd wrthi am yr holl gyfleoedd chwaraeon a’r gefnogaeth oedd ar gael iddi.

“Mae stori Mia mor bwerus. Mae hi wedi troi popeth mae hi wedi gorfod ei wynebu mewn oedran mor ifanc yn rhywbeth positif,” esboniodd Gemma. “Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at weld Mia yn parhau i rannu’r neges bod unrhyw beth yn bosib, dim ond i chi roi eich meddwl arno.”

Ychwanegodd: “Mae Mia yn un o’r bobl mwyaf ysbrydoledig i mi eu cyfarfod erioed ac mae’n haeddu pob cydnabyddiaeth.”

Erbyn hyn mae Mia, sy’n gefnogwr rygbi brwd i Scarlets Llanelli, yn cymryd rhan mewn athletau, pêl fasged cadair olwyn, nofio, golff, dringo, sgïo wedi’i addasu a phara-feicio.

“Rydw i jyst eisiau byw bywyd llawn, iach, hapus ac anturus!” meddai.

“Mae canser wedi fy ngwneud i’n fwy penderfynol fyth o lwyddo. Gyda chefnogaeth gyson Chwaraeon Anabledd Cymru, rydw i am fanteisio ar y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig i mi yn union fel wnes i wynebu canser!” ychwanegodd.

“Mae canser wedi newid fy nghorff i ond ’dyw e ddim wedi newid fy hoffter i o chwaraeon. Os galla’ i ddod drwy hynny, fe alla’ i wneud unrhyw beth.”

Bydd y Wobr Person Ysbrydoledig y Flwyddyn yn cael ei chyflwyno i Mia yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru sydd wedi’u trefnu gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Celtic Manor nos Fawrth nesaf 10 Rhagfyr, ac arweinwyr y noson fydd Gethin Jones a Carol Vorderman.

Stori Chwaraeon y Flwyddyn 2019

Un o’r digwyddiadau balchaf ym mywyd Michael Sheen …

Dyma pam mai Cwpan y Byd y Digartref (Caerdydd) yw enillydd gwobr Stori Chwaraeon y Flwyddyn 2019.

Mae’n dechrau gydag elusennau pêl droed stryd ym mhob cwr o’r byd yn annog y bobl bellaf oddi wrth gefnogaeth brif ffrwd i chwarae pêl droed dros eu sir.

Pêl droed yw’r gamp ond mae’n fwy na chwaraeon.

Yn aml mae’n darparu’r cam cyntaf ar y llwybr oddi wrth ddigartrefedd ac yn ôl at gynnwys yn gymdeithasol.

Mae Cwpan y Byd y Digartref yn dwrnamaint blynyddol sy’n rhoi ffocws i’r elusennau yma.

Mae’n helpu i roi cyfle am rywbeth mwy i’r chwaraewyr sydd wir yn ymgolli mewn pêl droed.

Maen nhw’n gwisgo crys eu gwlad, yn canu’r anthem genedlaethol, yn cynrychioli eu gwlad.

Pan ddaeth y Cwpan i Gaerdydd yr Haf yma, croesawodd fwy na 500 o chwaraewyr o bron i 50 o wledydd i ŵyl bêl droed 7 diwrnod. Daeth 23,000 o ymwelwyr i’r digwyddiad ym Mharc Bute.

Mae’n gadael gwaddol ar ei ôl.

Dywedodd Tim Deacon, a oedd yn aelod o’r tîm trefnu: “Does dim posib meddwl am esiampl well o rywbeth sy’n dangos pŵer chwaraeon. Pŵer chwaraeon i fod yn sbardun i rywun newid ei ymddygiad. Pŵer chwaraeon i roi cyfle sy’n newid cwrs bywyd rhywun. Pŵer chwaraeon i newid barn pobl. Pŵer chwaraeon i fod yn rym sy’n creu newid.”

Fe gafodd ein dyn camera ni ei ysbrydoli hyd yn oed!

Mae GoodGym yn newid bywydau a dyna’n union beth mae Paul Marke eisiau helpu i’w wneud ar ôl cael cyfle i edrych yn fanylach ar y grŵp ffitrwydd gweithredoedd da.

Paul oedd yn gyfrifol am gofnodi’r stori ysbrydoledig i ddangos llwyddiant GoodGym yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2019.

Ychydig a wyddai y byddai’r profiad, a geiriau’r pensiynwr Spiro Galae, yn cael cymaint o effaith bersonol arno ef.

“Pwy fyddai ddim yn cael ei ysbrydoli gan waith anhygoel y bobl yma i helpu eraill yn y gymuned?,” meddai Paul, o’r Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

“Fe wnaeth geiriau Spiro fy nharo i ac fe wnes i feddwl y byddwn i’n gallu ceisio helpu hefyd. Rydw i wedi cofrestru a dyna’r peth lleiaf allwn i ei wneud.

“Rydw i’n gwneud llawer o redeg beth bynnag, ond rydw i wir yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn sesiynau rhedeg a gweithgareddau grŵp GoodGym, a’r ochr gymdeithasol hefyd.

“Mae pawb yn mynd drwy gyfnodau anodd ac unigrwydd ac rydw i’n gallu gweld y bydd helpu pobl eraill yn helpu i wneud i mi deimlo’n well hefyd.”

Er nad yw’n dair eto oed, mae GoodGym wedi gwneud 5000 o weithredoedd da, yn enwedig mynd i’r afael ag ynysu ac unigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Enillodd GoodGym wobr Cymru Actif yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd.

I ddarllen mwy am GoodGym cliciwch yma.

Dewch i gyfarfod criw Goodgym – enillwyr Gwobr Cymru Actif 2019

Pan rydych chi’n estyn am eich esgidiau ymarfer ac yn mynd allan i redeg, mae hynny’n gallu gwneud i chi deimlo ar ben y byd.

Mae aelodau campfa sy’n newid bywydau’n mynd yr ail filltir, gan fynd i’r afael â rhai materion cymdeithasol wrth loncian!

Mae GoodGym Caerdydd a’r Fro, clwb rhedeg cymdeithasol, yn cynnwys rhedwyr sy’n rhoi yn ôl i’w cymuned leol gydag ymgyrchoedd, gan gynnwys helpu pobl hŷn sy’n unig.

Dywedodd y pensiynwr Spiro Galae: “Weithiau ’sa i’n gweld unrhyw un. Nawr mae gen i rywun i siarad ag e, rhywbeth i edrych ymlaen ato. Rydw i’n ddiolchgar iawn eu bod nhw’n aberthu eu hamser i fy helpu i.”

Wedi’i ddisgrifio fel “clwb rhedeg tra gwahanol”, dyma’r trefnydd Ben Annear i esbonio: “Rydyn ni’n rhedeg i helpu prosiectau cymunedol, elusennau, ysgolion, pobl hŷn ynysig yn y gymuned gyda thasgau unigol nad ydyn nhw’n gallu eu gwneud eu hunain.”

“Hefyd mae gennym ni aelodau wedi’u paru gyda pherson hŷn yn y gymuned ac maen nhw’n rhedeg atyn nhw yn wythnosol,” ychwanegodd.

Ers lansio’r clwb yn ôl yn 2017, mae wedi cwblhau cyfanswm anhygoel o 5000 o weithredoedd da a bellach mae gan y clwb yng Nghaerdydd a’r Fro fwy na 300 o aelodau.

“Yn Goodgym rydyn ni’n deulu gydag ymdeimlad o berthyn sy’n rhoi rhywbeth yn ôl,” meddai Ben.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud.”

 

 

 

Rheolwr o dîm pel-droed yn Wrecsam yw Arwr Tawel BBC Cymru Wales 2019

Delwyn Derrick yn cael clod am ei waith o ddod â phobl at ei gilydd drwy bêl-droed

Mae Delwyn Derrick, rheolwr CPD Bellevue yn Wrecsam, wedi ennill teitl Arwr Tawel BBC Cymru 2019. Mae wedi cael ei gydnabod am ei waith yn cefnogi cynhwysiant drwy ddefnyddio chwaraeon i ddod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd.

Cyflwynwyd y wobr i Delwyn gan gyn-asgellwr pêl-droed Cymru, Manchester United a Wrecsam, Mickey Thomas a ddaeth i roi syrpréis i Delwyn a’i chwaraewyr mewn sesiwn hyfforddi.

Sefydlwyd CPD Bellevue gan Delwyn Derrick yn 2016 er mwyn dod â mewnfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches at ei gilydd i’w helpu i wneud ffrindiau newydd yn eu cymunedau newydd. Dair blynedd yn ddiweddarach mae’r tîm, sy’n cynnwys chwaraewyr o wledydd ar draws y byd, wedi cael sawl llwyddiant.

Mae Arwr Tawel BBC Cymru Wales yn rhan o ymdrech ledled y DU i ddod o hyd i wirfoddolwr gwych sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Cafodd Mr Derrick ei enwebu am y wobr gan chwaraewyr Bellevue a’i wraig, Sam, a esboniodd sut mae’n gweithio i helpu’r chwaraewyr ar y cae pêl-droed ac oddi arno. Dywedodd Sam Derrick:

“Mae Delwyn wedi dod yn llysgennad answyddogol dros gydlyniant cymunedol a rhyngweithio cymdeithasol. Fe wnaeth y clwb ehangu’n gyflym iawn – o weithio yn y gymuned dramor yn unig i ddechrau, i weithio gyda phobl leol o gefndiroedd anodd – oherwydd bod Delwyn yn teimlo ei fod yn gallu gwneud rhywbeth mwy na thîm pêl-droed. Mae wedi bod yn datblygu cysylltiadau o gwmpas Wrecsam ers tair blynedd solet rŵan.”

“Sheep” mae chwaraewyr y clwb yn galw Delwyn, ac mae wedi ennill nifer o wobrau cymunedol am ei waith. Dywedodd un o chwaraewyr y clwb:

“Rydw i’n geisydd lloches yn y wlad yma ac rydw i wedi bod yn rhan o deulu Bellevue am ychydig o fisoedd erbyn hyn. Rydw i wedi dod o hyd i gyfeillgarwch ac rydw i’n cael fy nghefnogi gan fy nghyd-chwaraewyr, a gan Sheep yn enwedig, sydd wedi bod yn hollbwysig o ran fy helpu i integreiddio yn y gymuned.”

Wrth gyflwyno Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales i Delwyn Derrick, dywedodd Mickey Thomas, cyn-chwaraewr pêl-droed Manchester United, Chelsea a Wrecsam: “Mae’n anhygoel faint o waith caled mae wedi’i wneud. Dydy rhai pethau ddim yn cael eu cydnabod ond mae Delwyn wedi cael ei wobrwyo, a hynny’n gwbl haeddiannol. Mae wedi gwneud gwaith gwych y tu ôl i’r llenni, a dydy rhai pobl ddim yn cael cydnabyddiaeth am hynny. Rydw i’n falch iawn bod rhywun fel Delwyn wedi cael y wobr yma oherwydd mae’n ei haeddu.

Bydd Delwyn yn derbyn y wobr yn swyddogol yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru ddydd Mawrth 10 Rhagfyr yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd.

Wedyn bydd yn cynrychioli Cymru yn ngwobrau Arwr Tawel Get Inspired y BBC, gan ymuno ag enillwyr eraill o’r Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Bydd yr enillydd ledled y DU yn derbyn ei wobr yn seremoni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC eleni, yn fyw ar BBC One ar ddydd Sul Rhagfyr 15.

Gan edrych i’r dyfodol, dywedodd Sam, gwraig Delwyn:

“Mae cynlluniau Delwyn ar gyfer dyfodol y clwb yn syml: sicrhau bod y clwb ar gael i bawb sydd ei angen, gyda’r gobaith o agor y clwb i grwpiau oedran eraill a chyrraedd mwy o bobl a fyddai’n cael budd o fod yn rhan o deulu Bellevue.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn Ôl, ac mae trefnwyr yn annog pobl i ‘Ysbrydoli Ni’

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ôl ac heddiw (dydd Llun 2 Medi), bydd yr enwebiadau’n agor i ddod o hyd i sêr chwaraeon sydd yn arwyr chwaraeon llawr gwlad yng Nghymru.

Yn ogystal â dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae’r gwobrau’n cydnabod y sefydliadau, yr unigolion a’r profiadau chwaraeon sy’n hoelio sylw’r genedl ar lawr gwlad.

Boed yn berson sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn wyneb sawl rhwystr neu’n ddigwyddiad sydd wir wedi dangos cyrhaeddiad eang a phŵer chwaraeon, rydym yn chwilio am enwebiadau a fydd yn #Ysbrydoli.

Dyma’r categorïau ar gyfer enwebu:

• Person Ysbrydoledig – gwobr newydd i gydnabod unigolyn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn wyneb sawl rhwystr, sydd wedi cyflawni rhywbeth gwych er gwaethaf unrhyw adfyd neu berson sy’n mynd yr ail filltir i helpu ac annog eraill
• Stori Chwaraeon Fawr – gwobr newydd i gydnabod moment sydd wedi rhoi chwaraeon ar y map yng nghymunedau Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
• Gwobr Cymru Actif – rhywbeth neu rywun sydd wedi galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu ac i fwy o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, a’i fwynhau.

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r chwaraeon elitaidd a chymunedol gorau. Bydd seremoni fawreddog eleni yn cael ei chynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 10.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn gyfle i ddangos y manteision niferus mae chwaraeon yn eu cynnig. Rydyn ni eisiau i’r Gwobrau barhau i gyfleu natur arloesol, wefreiddiol ac amrywiol chwaraeon yng Nghymru – a chydnabod y bobl sydd wrth galon y cyfan. I wneud hynny, rhaid i chi enwebu. Gadewch i ni ddathlu goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru gyda’n gilydd.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, BBC Cymru, “Mae’r gwobrau’n gyfle i anrhydeddu cyflawniadau eithriadol yn y byd chwaraeon yng Nghymru, o wirfoddolwyr ar lawr gwlad i chwaraewyr elitaidd ar frig eu camp. Wrth i ni edrych yn ôl dros y flwyddyn, rydyn ni’n dathlu llwyddiant gwych unigolion a grwpiau ledled y wlad ac yn gofyn i bobl enwebu’r rhai sydd wedi gwneud byd o wahaniaeth.”

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr yn www.walessportawards.co.uk lle cewch fwy o wybodaeth hefyd am y categorïau. Eleni, mae cyfle hefyd i chi ffilmio eich enwebiad (manylion ar y wefan).

Mae’r enwebiadau’n cau am hanner nos, nos Sul 22 Medi.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobr anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales. Hefyd bydd Arwr Tawel BBC Get Inspired yn cael ei lansio yn nes ymlaen y mis yma.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk

#WSA2019 #Ysbrydoli

Geraint Thomas yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru

Yn goron ar flwyddyn euraidd mae Geraint Thomas wedi ei enwi yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru heno, gyda Mark Williams o’r byd snwcer a Laura Deas sydd yn cystadlu ar y bobsled sgeleton yn yr ail a thrydedd safle.

Mae’r beiciwr trac a ffordd 32 oed wedi rhoi gwledd i ffans eleni wrth iddo gyflawni un o’r prif gampau yn hanes chwaraeon Cymru wrth ennill y Tour de France. Cafodd groeso mawr adref gan dorf o mwy na 8,000 o bobl ar strydoedd Caerdydd, ac mae’r gefnogaeth honno wedi ei adlewyrchu eto heno wrth i Thomas gyrraedd y brig yn Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am gyflawniadau arbennig yn y byd chwaraeon yng Nghymru wrth i Chwaraeon Cymru a BBC Cymru ddod at ei gilydd unwaith eto i gynnal dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad mewn seremoni yn y Celtic Manor, Casnewydd.

 

Enillodd Tanni Grey-Thompson Wobr Cyflawniad Oes. Mae hi’n un o’r athletwyr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus erioed, yn ogystal â bod yn ymgyrchydd brwd dros chwaraeon anabledd a lles athletwyr.
Yr enillwyr eraill oedd:

• Tîm y Flwyddyn – Devils Caerdydd
• Hyfforddwr y Flwyddyn– Jayne Ludlow
• Arwr Tawel BBC Cymru– Asa Waite
• Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James – Elynor Backstedt
• Gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James – James Bowen
• Person Ifanc Ysbrydoledig – Fran Smith
• Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Gareth Lanagan
• Sefydliad y Flwyddyn – Y Bartneriaeth Awyr Agored
• Gwobr Cymru Actif – Codi Allan, a Bod yn Egnïol
• Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Aled Jones-Davies

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Devils Caerdydd wedi ennill gwobr Tîm y Flwyddyn wedi iddynt gadarnhau eu lle fel un o’r prif dimau yn hanes y gamp yng Nghymru. Fe gyrhaeddon nhw rownd derfynnol y Cwpan Her, ennill y Gynhadledd Earhardt a gorffen ar frig y Gynghrair Elît unwaith eto cyn mynd ymlaen i ennill rownd derfynnol y gemau ail gyfle am y tro cyntaf ers 1999.

Aeth y wobr am Hyfforddwr y Flwyddyn i hyfforddwr tîm pêl-droed menywod Cymru Jayne Ludlow, wedi i’w thîm gyrraedd ei safle uchaf erioed yn rhestr detholion y byd dan ei arweinyddiaeth.

Sylfaenydd Clwb Pêl Fasged Aces Casnewydd Asa Waite oedd enillydd gwobr Arwr Tawel BBC Cymru am ei ymrwymiad i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Aeth gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James i’r joci James Bowen, enillydd ieuengaf y Grand National yn 16 oed.

Y beiciwr Elynor Backstedt aeth â gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James. Mae hi’n bancampwraig ifanc ar y trac, bu’n rhan o’r tîm ras erlid a enillodd y fedal efydd ym Mhencampwriaeth y Byd, ac aeth ymlaen i orffen yn drydydd ym Mhencampwriaeth Ifanc y Byd ar y Ffordd.

Aeth y wobr am y Person Ifanc Ysbrydoledig i Fran Smith o Gaernarfon. Mae hi’n hyfforddwraig, gwirfoddolwr a mentor, ac mae wedi cyflawni cannoedd o oriau o wirfoddoli er gwaethaf ei brwydr gyda blinder cronig a materion iechyd eraill.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn oedd Gareth Lanagan am ei ymrwymiad i ddatblygu criced yn Nolgellau, a chafodd Aled Jones-Davies ei enwi yn Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei waith wrth hybu rhedeg yng Nghaerfyrddin.

Sefydliad y Flwyddyn oedd Y Bartneriaeth Awyr Agored am eu gwaith yn helpu miloedd o bobl yng Ngwynedd i wella eu bywydau trwy weithgareddau awyr agored, tra bo’r fenter Cymru-gyfan Codi Allan, a Bod yn Egnïol – sydd yn gweithredu yn Wrecsam, Sir Benfro, a Rhondda Cynon Taf – wedi ennill Gwobr Cymru Actif am eu llwyddiant wrth gael o leiaf 1,500 o bobl i gymryd rhan.

Wrth dderbyn ei wobr, dywedodd Gerant Thomas Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru: “Mae hwn yn enfawr. Mae e’n rhywbeth dwi wastad wedi gwylio wrth dyfu i fyny, ac mae jyst cael dy enwebu yn dangos dy fod di wedi gwneud rhywbeth arbennig. Felly mae ei ennill, ac i gael pawb yn pleidleisio drotsai, yn arbennig. Mae’n ffordd arbennig i orffen y flwyddyn.”

Wrth adlewyrchu ar ei flwyddyn lwyddiannus, dywedodd Geraint Thomas: “Hyd yn oed cyn y Tour, ennill y Dauphiné oedd fy nghanlyniad fwyaf hyd at y pwynt yna. Ac yna i fynd ymlaen a gwneud beth ddigwyddodd yn y Tour, roedd e’n anhygoel i ddweud y gwir. A nawr mae hyn yn ffordd arbennig i orffen e.”

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies: “Llongyfarchiadau i Geraint Thomas ar y wobr hon, ac i bawb sydd wedi eu anrhydeddu heno. Mae heno’n gyfle arbennig i ni ddathlu y gorau o lwyddiant chwaraeon Cymru; o’r gwirfoddolwyr sydd yn gefn i’n clybiau i lwyddiannau disglair ein prif athletwyr, pwrpas heno yw i ddweud diolch i’r rheini sydd yn cyfrannu fwyaf at chwaraeon yng Nghymru.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae’r Gwobrwyon yn gyfle i ddathlu y gorau o fywyd chwaraeon ar draws y wlad. Rydym yn hynod o falch o’r holl sêr chwaraeon – ar lawr gwlad a’r rhai elît – ac rydym yn siwr eu bod nhw’n mynd i ysbrydoli mwy o bobl i fyw bywyd mwy bywiog yng Nghymru. Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn rhoi’r cyfle i ni edrych nol a dathlu llwyddiannau y flwyddyn â fu, ac edrych ymlaen at beth sydd i ddod yn 2019.”

Merch ifanc ysbrydoledig o Gaernarfon yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Bydd seren tennis cadair olwyn ifanc yn cael ei chydnabod am ei gwaith gwirfoddol mewn chwaraeon drwy ennill gwobr y Person Ifanc Ysbrydoledig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae Fran Smith, merch ifanc yn ei harddegau o Gaernarfon, wedi rhoi cannoedd o oriau gwirfoddol er gwaetha’i anawsterau gyda blinder cronig a phroblemau iechyd eraill.

Bydd Fran, sy’n 19 oed, yn cael y wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Mae’r fyfyrwraig ym Met Caerdydd yn uchel ei pharch yn y byd chwaraeon anabledd, gan gynnwys tennis, boccia a phêl fasged cadair olwyn.

Mae gwirfoddoli’n rhedeg yn y teulu ac mae Fran yn dweud mai gan ei mam, Deb Bashford, mae’n cael ei natur ofalgar. Mae Deb yn defnyddio cadair olwyn ei hun ac yn wirfoddolwr chwaraeon brwd iawn.

“Mae hi wedi dysgu cymaint i mi am fywyd,” esboniodd Fran, y mae ei mam hefyd wedi ennill y Wobr i Wirfoddolwr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru ddwy flynedd yn ôl.

Ychwanegodd: “Pan rydych chi’n tyfu i fyny gyda mam ag anabledd difrifol ond sydd byth yn gadael i unrhyw beth ei stopio hi, rydych chi’n meddwl pam ddylai unrhyw beth fy stopio i?”

Mae’r fam a’r ferch yn treulio amser gyda’i gilydd yn helpu clwb pêl fasged cadair olwyn Celts Caernarfon yn eu tref enedigol yng Ngwynedd.

Ychwanegodd ei mam falch: “Fe wnes i annog Fran i gymryd rhan, ond fe aeth hi â hynny i’r lefel nesaf.

“Yn ddim ond 19 oed, mae wedi gwneud llawer mwy na fyddwn i wedi gallu’i ddychmygu byth. Mae’n anhygoel. Rydw i mor falch ohoni.”

Rai blynyddoedd yn ôl, dywed Fran, sy’n ferch ifanc mor ysbrydoledig, ei bod wedi “cyrraedd y gwaelod un” yn ei bywyd, ond fe wnaeth gwirfoddoli a chystadlu mewn tennis cadair olwyn ei helpu drwy hynny.

Esboniodd: “Doeddwn i ddim yn gwybod be i’w wneud efo fy mywyd a dydw i ddim eisiau i bobl eraill deimlo fel roeddwn i ar fy ngwaethaf.”

Mae Fran, sy’n hyfforddi, gwirfoddoli a mentora, yn aelod balch o Fwrdd Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu i ysbrydoli eraill.

Yn ôl Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru yng Ngwynedd, Marcus Politis, mae ganddi “aeddfedrwydd llawer mwy na’i hoedran”.

Dywedodd: “Mae Fran yn wirfoddolwr unigryw gyda’i hymrwymiad i brosiectau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac mae wedi datblygu’n batrwm o berson ifanc proffesiynol.”

Mae ei phrifysgol yn cytuno. Ychwanegodd Dan Heggs, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd Seicoleg ym Met Caerdydd: “Rydyn ni’n hynod falch bod Fran wedi cael ei chydnabod am ei hagwedd wych o ddydd i ddydd a’r amser mae’n ei roi i wirfoddoli ac, yn y pen draw, annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.
“Mae’n unigolyn ysbrydoledig iawn ac rwy’n hyderus bod ganddi ddyfodol llwyddiannus o’i blaen.”

Ychwanegodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Sefydliad o Ddyffryn Conwy yn ennill Gwobr Chwaraeon anrhydeddus yng Nghymru

Mae menyw o Wynedd a gollodd 6 stôn pan ddechreuodd ddringo wedi canmol elusen lwyddiannus am y rhan mae wedi’i chwarae yn y ffordd ddramatig mae wedi newid ei bywyd.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cael ei henwi fel Sefydliad y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018. Mae’n helpu miloedd o bobl i ddefnyddio’r awyr agored i wella eu bywydau – gan gynnwys Gwenllian Dafydd, o Fethesda.

Meddai Gwenllian, 30 oed, a ddechreuodd fynd i sesiynau dringo yn Indy Climbing Wales yn Llanfairpwll ar Ynys Môn y llynedd: “Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd yn fy mywyd.

“Roeddwn i’n pwyso mwy nag erioed, yn segur ac yn teimlo’n isel iawn.”

Aeth o fod yn faint 20-22 i faint 10 a nawr mae’n dringo ac yn rhedeg ac mae wedi cofrestru ar gwrs sgïo.

Ychwanegodd: “’Wnaeth yr hyfforddwr dringo ddim gwneud i mi feddwl nad oeddwn i ddigon da neu angen newid, ond fe roddodd y sesiynau yr adnoddau oeddwn i eu hangen i gael help.”

Fe sylweddolodd Gwenllian pa mor bell oedd hi wedi dod wrth ddringo yn yr awyr agored am y tro cyntaf. Mae’n cofio: “Fe wnes i eistedd ar y top ar ôl dringo 300 troedfedd a gwylio’r machlud a meddwl ’mod i’n byw y bywyd yma diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

“’Fyddwn i byth wedi gwneud hyn cyn dechrau dringo gyda nhw.”

Mae’r Bartneriaeth wedi cael ei chydnabod am ei gwaith yn sbarduno cynhwysiant yn y sector awyr agored. Mae ei rhaglen Antur Merched yn un o’r mentrau sy’n mynd o nerth i nerth.

Esboniodd y Prif Weithredwr, Tracey Evans: “Mae gwaith y Bartneriaeth yn ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgarwch awyr agored er lles eu hiechyd a’u hyder ac mae’n helpu i ddarparu cyfleoedd newydd i newid bywydau er gwell.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae’r tîm wedi ysbrydoli mwy na 16,000 o bobl, drwy gydweithio â’r 45 o glybiau sy’n aelodau, partneriaid a chyflogwyr lleol.

Mae Gwobr Sefydliad y Flwyddyn yn helpu i gydnabod llwyddiant wrth annog pobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018