Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/gwobrauchwaraeon.cymru/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Categorïau 2019 – Sport-Wales

Categorïau

Gwobrau cymunedol

#YsbrydolwchNi drwy enwebu EICH enillwyr cymunedol: hanner dydd Llun 2 il Medi – hanner nos Sul 22 ain Medi 2019

Person Ysbrydoledig y Flwyddyn

Ydych chi’n adnabod person (o unrhyw oedran) y gellir ei ddisgrifio fel ‘ysbrydoledig’?

Gall fod yn rhywun fel y canlynol:
• yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol yn wyneb sawl rhwystr
• wedi cyflawni rhywbeth gwych mewn chwaraeon er gwaethaf unrhyw adfyd
• neu berson (hyfforddwr/gwirfoddolwr/gofalwr /athro/rhiant) sy’n mynd yr ail filltir i helpu i annog eraill i gyflawni pethau gwych
• person mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr yn ei gymuned

Rhaid i’r enwebai fod yn berson (o unrhyw oedran) o Gymru neu sy’n byw yn barhaol yng Nghymru.

Gwobr Cymru Actif

Ydych chi’n gwybod am rywbeth neu rywun sydd wedi galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu ac i fwy o bobl gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, a’i fwynhau?

Gallai fod yn unigolyn, grŵp o bobl, clwb, ysgol, sefydliad, digwyddiad, rhaglen neu brosiect.

Dyma esiamplau o beth rydym yn chwilio amdano:
• Tystiolaeth o gael cyfranogwyr newydd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a gwneud gwahaniaeth mawr i’w ddefnyddwyr / cwsmeriaid
• Estyn allan at gymunedau amrywiol / grwpiau a dangynrychiolir
• Annog eraill i hybu gweithgarwch corfforol
• Dangos yr effaith ar ddiwylliant neu economi ehangach Cymru
• Syniadau newydd neu arloesol i oresgyn y rhwystrau sy’n atal cymryd rhan
• Nid ‘chwaraeon’ traddodiadol o angenrheidrwydd
• Wedi creu profiad chwaraeon pleserus a chroesawus – heb ystyried gallu na chefndir.

Bydd cyflawniadau yn ystod y cyfnod rhwng 1 af Medi 2018 a 31 ain Awst 2019 yn cyfrif tuag at yr enwebiad.

Stori Chwaraeon Fawr y Flwyddyn

Ydych chi’n gwybod am ddigwyddiad, prosiect neu foment chwaraeon sy’n haeddu sylw yn y penawdau?

Rydyn ni eisiau cydnabod moment sydd wedi rhoi chwaraeon ar y map yng nghymunedau Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Gallai fod y canlynol:
• moment neu ddigwyddiad sydd wedi creu emosiwn a dangos pŵer chwaraeon
• esiampl o chwaraeon yn gweithio gydag eraill i gael mwy o effaith ar draws diwylliannau
• rhywbeth sy’n dangos amrywiaeth neu arloesi ac sydd wedi cael effaith ar gymuned neu gymunedau er gwell

Bydd cyflawniadau yn ystod y cyfnod rhwng 1 af Medi 2018 a 31 ain Awst 2019 yn cyfrif tuag at yr enwebiad.

Penderfynir ar y categorïau elitaidd gan banel o arbenigwyr.

*Arwr Tawel y BBC Get Inspired yn agor. Manylion i ddilyn*

Arwr Tawel ‘Get Inspired y BBC’

Mae gwobr Arwr Tawel ‘Get Inspired y BBC’ yn agor ac yn chwilio am y gwirfoddolwyr mwyaf deinamig, blaengar a gweithgar o bob cwr o’r DU sy’n ysbrydoli pobl o bob oed i gadw’n heini.

Ewch ati i gydnabod yr unigolyn sydd bob amser yn rhoi pobl eraill yn gyntaf drwy ei enwebu ar gyfer gwobrau 2019.

Bydd enillydd gwobr Arwr Tawel BBC Cymru yn derbyn y wobr ar lwyfan Gwobrau Chwaraeon Cymru ar ddydd Mawrth, 10 Rhagfyr yn y Celtic Manor yn Casnewydd.

Bydd yr enillydd yn mynd trwyddo i rownd derfynol y wobr Arwr Tawel y BBC Get Inspired ynghŷd a’r enillwyr o’r Alban, Gogledd Iwerddon a 12 o’r rhanbarthau Lloegr. Bydd yr enillydd o’r rheiny yn derbyn ei gwobr yn y seremoni cenedlaethol Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC yn fyw ar BBC One.

I enwebu eich Arwr Tawel BBC Cymru gyda fideo, sain neu ffurflen ar y we arlein neu drwy e-bost, ewch i www.bbc.co.uk/unsunghero neu www.gwobrauchwaraeon.cymru. Bydd yr enwebiadau yn cau hanner nos ar ddydd Sul 20 Hydref gyda’r rhestr fer yn cael ei gyhoeddi yn y dyddiau yn arwain tuag at y seremoni cenedlaethol Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ym mis Rhagfyr.

Athletwr ac Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James

I gydnabod personoliaeth chwaraeon ifanc yng Nghymru yn seiliedig ar ei gyflawniadau hyd yma, gan roi blaenoriaeth i flwyddyn galendr y gwobrau.
Mae’r wobr hon yn agored i athletwyr
perfformiad o dan 18 oed am gyflawniadau yn ystod y cyfnod rhwng 1 Medi 2018 ac Awst 31ain 2019.
Bydd Chwaraeon Cymru yn enwebu enillwyr y categori hwn i banel Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Hyfforddwr y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn chwilio am dystiolaeth o ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr athletwyr ac sy’n arwain at berfformiad llwyddiannus mewn camp ar y lefel uchaf.
Yr hyn rydym yn chwilio amdano:
• Tystiolaeth o ddatblygu sy’n canolbwyntio ar yr athletwyr ac sy’n arwain at berfformiad
llwyddiannus.
• Tystiolaeth o gyflawniadau cenedlaethol neu ryngwladol yr athletwyr a hyfforddir.
• Enghreifftiau o arferion arloesol (fel defnydd o dechnoleg).
• Effaith ar Gymru a chwaraeon yng Nghymru.
Mae’n agored i hyfforddwyr sy’n hyfforddi athletwyr ar lefel perfformiad uchel yn eu camp (cenedlaethol a rhyngwladol).
Gall y rhai a enwebir fod yn Gymry, yn Gymry sy’n hyfforddi mewn gwlad y tu allan i Gymru, neu’n hyfforddwyr ar athletwyr o Gymru.
Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu timau ar gyfer y categori hwn ar gyfer penderfyniad gan banel swyddogol Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r wobr hon, y pleidleisir drosti gan y cyhoedd drwy edrych ar restr o ymgeiswyr sydd wedi’u dewis gan banel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales, yn cael ei rhoi i’r person y teimlir ei fod wedi cyflawni’r gamp fwyaf yn y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

Gwobr Cadwyn Hyfforddi

Ydych chi wedi meddwl erioed sut mae talentau chwaraeon gorau Cymru wedi cyrraedd ble maen nhw? Tu ôl i bob seren chwaraeon mae tîm o bobl a phrofiadau sydd wedi helpu i ddylanwadu arnyn nhw.

Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae hyfforddwyr wedi’i wneud at gynorthwyo athletwr o Gymru o ddechrau ei siwrnai chwaraeon i gyrraedd brig uchaf ei gamp.

Mae’n edrych ar yr effaith maent wedi’i chael ar hyd y daith, ar yr athletwr ac ar y gamp neu’r campau’n ehangach.

*Penderfynir ar yr wobr hon gan banel o arbenigwyr

Bydd gwobr y Gadwyn Hyfforddi’n cael ei dyfarnu i athletwr sydd wedi gwneud cyflawniad chwaraeon mawr rhwng 1 af Medi 2018 a 31 ain Awst 2019, ac sy’n dod o Gymru neu sy’n byw yn barhaol yng Nghymru.

Rydyn ni’n hoffi ennill medalau, ond mae SUT yr un mor bwysig. Gallai enillwyr y Gadwyn
Hyfforddi ddangos y canlynol:
• creu amgylcheddau a phartneriaethau sy’n helpu’r athletwr i ffynnu
• dull cyfannol o ddatblygu athletwr (ystyried y person yn gyntaf)
• dull cydweithredol ac amlddisgyblaethol o weithredu
• ‘siwrnai’ neu ‘gadwyn’ sy’n datgan nodau’r athletwr ac yn darparu amgylcheddau pwrpasol
• systemau a phrosesau yn eu lle sy’n datgan anghenion penodol yr athletwr

Tîm y Flwyddyn

I’r tîm mewn camp neu ddisgyblaeth chwaraeon unigol sydd wedi cyflawni’r perfformiad mwyaf nodedig yn ystod y 12 mis diwethaf. Dylai’r tîm gynrychioli Cymru neu fod wedi’i leoli yng Nghymru.
Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu timau ar gyfer y categori hwn ar gyfer penderfyniad gan banel swyddogol Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Cyflawniad Oes

Bydd gwobr y categori hwn yn cael ei dyfarnu yn unol â disgresiwn y panel beirniaid ac mae’n cael ei chadw ar gyfer yr unigolion hynny sydd wedi ymroi oes i chwaraeon yng Nghymru.

Cyn i chi fynd ati i enwebu – byddwch yn ymwybodol y byddwn ni (tîm Cyfathrebu Chwaraeon Cymru) yn cysylltu â phob enwebai wedi i’r ffenest enwebu gau er mwyn eu hysbysu eu bod nhw wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr, a cynnig yr hawl iddynt dynnu’n ôl o’r broses.

Cewch hyd i mwy o wybodaeth am sut mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio gwybodaeth personol yn ein Polisi Preifatrwydd:http://privacy.sport.wales/

SUT I ENWEBU

• Cliciwch ar y ffurflen enwebu yma
• Am fersiwn PDF o’r ffurflen, anfonwch e-bost i nominations@walessportawards.co.uk
• *NEWYDD ar gyfer 2019* – i enwebu drwy glip fideo, ffilmiwch eich enwebiad (dim mwy na 2 funud) a’i anfon i dudalen Facebook Chwaraeon Cymru gan ddefnyddio messenger. Cofiwch gynnwys eich enw chi a’r person rydych yn ei enwebu, a’ch cyfeiriadau e-bost a’ch rhifau ffôn.

Gwybodaeth Defnyddiol

Bydd llwyddiant yn y Gwobrau’n dibynnu ar ddau ffactor: ansawdd cyflawniadau chwaraeon, hyfforddiant neu waith gwirfoddol yr ymgeisydd ac ansawdd yr enwebiad ei hun. 

Mae’r broses enwebu’n un syml, ond er mwyn gwneud cyfiawnder i’r person rydych chi’n ei enwebu, dilynwch y cyngor hwn os gwelwch yn dda:

  • Darllenwch y meini prawf barnu i wneud yn siwr eich bod yn enwebu yn y categori priodol.

  • Cadwch at y rheol euraid a dywedwch stori’r cyflawniad a’i effaith, gan roi rhagor o fanylion i ategu hyn.

  • Cadwch at gyfarwyddyd y categori o ran beth rydym yn chwilio amdano.

  • Dim ond y wybodaeth ar y ffurflen enwebu fydd y panel beirniaid yn ei hystyried felly peidiwch a chynnwys unrhyw atodiadau.