Beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru 2018

James Ledger
Cystadlodd James, sy’n 25 oed, dros Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad eleni yng nghystadleuaeth 100m y T12 (athletwyr â nam ar y golwg).
Mae’r athletwr, sy’n wreiddiol o Abertawe ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn, wedi bod yn ddigon ffodus i gynrychioli Cymru a Phrydain Fawr ym mhob cwr o’r byd, rhywbeth na wnaeth ddychmygu ei wneud fyth wrth dyfu i fyny gydag anabledd.
Mae James yn cydlynu’r Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol fel rhan o Chwaraeon Anabledd Cymru, i roi cyfle i bobl ifanc ag anabledd yng Nghymru leisio eu barn a helpu i ddylanwadu ar ddyfodol chwaraeon.

Lowri Morgan
Mae Lowri Morgan yn athletwraig ddygnedd o safon byd, cyflwynydd teledu sydd wedi ennill BAFTA a sawl gwobr arall, newyddiadurwraig, siaradwraig ac anturiaethwraig. Ar ôl goresgyn cyfnod anodd wedi damwain chwaraeon ddifrifol 18 mlynedd yn ôl, ac er cael clywed na fyddai’n gallu rhedeg yn iawn byth eto, mae Lowri wedi cystadlu yn rhai o rasys mwyaf eithafol y byd, ac ennill.
Mae’r fam i un wedi bod yn gyflwynydd teledu am fwy nag 17 o flynyddoedd gan weithio gydag amrywiol gwmnïau a gwneud teledu byw gyda Chwaraeon y BBC, ITV, Channel 4 ac S4C ac, yn fwy diweddar, gyda darlledwyr rhyngwladol yn cyflwyno rhaglenni dogfen am lwythi tramor. 

Geoff Williams
Mae Geoff Williams, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru/Wales, wedi goruchwylio’r sylw ar y cyfryngau i ddigwyddiadau chwaraeon mawr fel y Gemau Olympaidd; Gemau’r Gymanwlad; Cwpan Rygbi’r Byd ac Ewros 2016 i gynulleidfaoedd yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfoeth o brofiad darlledu a chwaraeon ar y panel.

Bronnie Griffiths
Mae Bronnie, myfyrwraig o Aberdâr, yn aelod gwerthfawr o Raglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru. Mae’r ferch 20 oed yn astudio Arweinyddiaeth a Datblygiad Chwaraeon ym Mhrifysgol De Cymru ar hyn o bryd. Dechreuodd ar ei siwrnai fel Llysgennad Ifanc Aur yn y Chweched Dosbarth ac mae’n dweud bod cymryd rhan yn y rhaglen wedi gwella ei lles.

Sunil Patel 
Sunil yw Rheolwr Ymgyrchoedd yr elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth a sefydlodd swyddfa yng Nghymru yn 2006. Mae ei brofiadau personol o ddelio â hiliaeth a’i angerdd dros chwaraeon wedi bod yn elfennau allweddol yn cymell Sunil, yn ogystal â’i ddyhead i sicrhau cae chwarae teg i bawb. Yr elusen yw’r elusen addysgol gwrth-hiliaeth fwyaf blaenllaw yng Nghymru. Y tu allan i’r gwaith mae Sunil i’w weld ar gaeau pêl droed Caerdydd ar fore Sadwrn gyda’i ddau fab ifanc neu’n chwarae criced yn ystod yr haf.

Sophie Howe
Penodwyd Sophie fel y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf ar gyfer Cymru ym mis Chwefror 2016. Ei rôl yw gweithredu fel gwarcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a chefnogi’r cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i weithio tuag at y nodau llesiant.
Cyn dod i’r rôl hon, Sophie oedd Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf De Cymru a’r unig fenyw mewn rôl arweinyddiaeth fel comisiynydd heddlu yng Nghymru.
Gwasanaethodd Sophie fel Cynghorydd Sir yng Nghaerdydd ac, o gael ei hethol yn 21 oed, hi oedd y Cynghorydd ieuengaf yng Nghymru.
Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Bwyllgor Cymru o’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn Gadeirydd y Rhwydwaith rhyngwladol o Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr Ceri a’u pump o blant.

Ashok Ahir
Mae cefndir Ashok ym maes cyfathrebu a’r cyfryngau. Mae’n gydberchennog asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy’n gweithio ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector.
Roedd hefyd yn Gadeirydd y pwyllgor trefnu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2018 ac mae’n aelod o fwrdd rheoli’r Eisteddfod. Yn flaenorol mae wedi ymwneud â’r Grŵp Adolygu Cymraeg i Oedolion ac mae wedi bod yn Olygydd Gwleidyddiaeth Gweithredol yn BBC Cymru Wales.