Geraint Thomas yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru

Yn goron ar flwyddyn euraidd mae Geraint Thomas wedi ei enwi yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru heno, gyda Mark Williams o’r byd snwcer a Laura Deas sydd yn cystadlu ar y bobsled sgeleton yn yr ail a thrydedd safle.

Mae’r beiciwr trac a ffordd 32 oed wedi rhoi gwledd i ffans eleni wrth iddo gyflawni un o’r prif gampau yn hanes chwaraeon Cymru wrth ennill y Tour de France. Cafodd groeso mawr adref gan dorf o mwy na 8,000 o bobl ar strydoedd Caerdydd, ac mae’r gefnogaeth honno wedi ei adlewyrchu eto heno wrth i Thomas gyrraedd y brig yn Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am gyflawniadau arbennig yn y byd chwaraeon yng Nghymru wrth i Chwaraeon Cymru a BBC Cymru ddod at ei gilydd unwaith eto i gynnal dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad mewn seremoni yn y Celtic Manor, Casnewydd.

 

Enillodd Tanni Grey-Thompson Wobr Cyflawniad Oes. Mae hi’n un o’r athletwyr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus erioed, yn ogystal â bod yn ymgyrchydd brwd dros chwaraeon anabledd a lles athletwyr.
Yr enillwyr eraill oedd:

• Tîm y Flwyddyn – Devils Caerdydd
• Hyfforddwr y Flwyddyn– Jayne Ludlow
• Arwr Tawel BBC Cymru– Asa Waite
• Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James – Elynor Backstedt
• Gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James – James Bowen
• Person Ifanc Ysbrydoledig – Fran Smith
• Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Gareth Lanagan
• Sefydliad y Flwyddyn – Y Bartneriaeth Awyr Agored
• Gwobr Cymru Actif – Codi Allan, a Bod yn Egnïol
• Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Aled Jones-Davies

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Devils Caerdydd wedi ennill gwobr Tîm y Flwyddyn wedi iddynt gadarnhau eu lle fel un o’r prif dimau yn hanes y gamp yng Nghymru. Fe gyrhaeddon nhw rownd derfynnol y Cwpan Her, ennill y Gynhadledd Earhardt a gorffen ar frig y Gynghrair Elît unwaith eto cyn mynd ymlaen i ennill rownd derfynnol y gemau ail gyfle am y tro cyntaf ers 1999.

Aeth y wobr am Hyfforddwr y Flwyddyn i hyfforddwr tîm pêl-droed menywod Cymru Jayne Ludlow, wedi i’w thîm gyrraedd ei safle uchaf erioed yn rhestr detholion y byd dan ei arweinyddiaeth.

Sylfaenydd Clwb Pêl Fasged Aces Casnewydd Asa Waite oedd enillydd gwobr Arwr Tawel BBC Cymru am ei ymrwymiad i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Aeth gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James i’r joci James Bowen, enillydd ieuengaf y Grand National yn 16 oed.

Y beiciwr Elynor Backstedt aeth â gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James. Mae hi’n bancampwraig ifanc ar y trac, bu’n rhan o’r tîm ras erlid a enillodd y fedal efydd ym Mhencampwriaeth y Byd, ac aeth ymlaen i orffen yn drydydd ym Mhencampwriaeth Ifanc y Byd ar y Ffordd.

Aeth y wobr am y Person Ifanc Ysbrydoledig i Fran Smith o Gaernarfon. Mae hi’n hyfforddwraig, gwirfoddolwr a mentor, ac mae wedi cyflawni cannoedd o oriau o wirfoddoli er gwaethaf ei brwydr gyda blinder cronig a materion iechyd eraill.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn oedd Gareth Lanagan am ei ymrwymiad i ddatblygu criced yn Nolgellau, a chafodd Aled Jones-Davies ei enwi yn Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei waith wrth hybu rhedeg yng Nghaerfyrddin.

Sefydliad y Flwyddyn oedd Y Bartneriaeth Awyr Agored am eu gwaith yn helpu miloedd o bobl yng Ngwynedd i wella eu bywydau trwy weithgareddau awyr agored, tra bo’r fenter Cymru-gyfan Codi Allan, a Bod yn Egnïol – sydd yn gweithredu yn Wrecsam, Sir Benfro, a Rhondda Cynon Taf – wedi ennill Gwobr Cymru Actif am eu llwyddiant wrth gael o leiaf 1,500 o bobl i gymryd rhan.

Wrth dderbyn ei wobr, dywedodd Gerant Thomas Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru: “Mae hwn yn enfawr. Mae e’n rhywbeth dwi wastad wedi gwylio wrth dyfu i fyny, ac mae jyst cael dy enwebu yn dangos dy fod di wedi gwneud rhywbeth arbennig. Felly mae ei ennill, ac i gael pawb yn pleidleisio drotsai, yn arbennig. Mae’n ffordd arbennig i orffen y flwyddyn.”

Wrth adlewyrchu ar ei flwyddyn lwyddiannus, dywedodd Geraint Thomas: “Hyd yn oed cyn y Tour, ennill y Dauphiné oedd fy nghanlyniad fwyaf hyd at y pwynt yna. Ac yna i fynd ymlaen a gwneud beth ddigwyddodd yn y Tour, roedd e’n anhygoel i ddweud y gwir. A nawr mae hyn yn ffordd arbennig i orffen e.”

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies: “Llongyfarchiadau i Geraint Thomas ar y wobr hon, ac i bawb sydd wedi eu anrhydeddu heno. Mae heno’n gyfle arbennig i ni ddathlu y gorau o lwyddiant chwaraeon Cymru; o’r gwirfoddolwyr sydd yn gefn i’n clybiau i lwyddiannau disglair ein prif athletwyr, pwrpas heno yw i ddweud diolch i’r rheini sydd yn cyfrannu fwyaf at chwaraeon yng Nghymru.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae’r Gwobrwyon yn gyfle i ddathlu y gorau o fywyd chwaraeon ar draws y wlad. Rydym yn hynod o falch o’r holl sêr chwaraeon – ar lawr gwlad a’r rhai elît – ac rydym yn siwr eu bod nhw’n mynd i ysbrydoli mwy o bobl i fyw bywyd mwy bywiog yng Nghymru. Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn rhoi’r cyfle i ni edrych nol a dathlu llwyddiannau y flwyddyn â fu, ac edrych ymlaen at beth sydd i ddod yn 2019.”