Merch ifanc ysbrydoledig o Gaernarfon yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Bydd seren tennis cadair olwyn ifanc yn cael ei chydnabod am ei gwaith gwirfoddol mewn chwaraeon drwy ennill gwobr y Person Ifanc Ysbrydoledig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae Fran Smith, merch ifanc yn ei harddegau o Gaernarfon, wedi rhoi cannoedd o oriau gwirfoddol er gwaetha’i anawsterau gyda blinder cronig a phroblemau iechyd eraill.

Bydd Fran, sy’n 19 oed, yn cael y wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Mae’r fyfyrwraig ym Met Caerdydd yn uchel ei pharch yn y byd chwaraeon anabledd, gan gynnwys tennis, boccia a phêl fasged cadair olwyn.

Mae gwirfoddoli’n rhedeg yn y teulu ac mae Fran yn dweud mai gan ei mam, Deb Bashford, mae’n cael ei natur ofalgar. Mae Deb yn defnyddio cadair olwyn ei hun ac yn wirfoddolwr chwaraeon brwd iawn.

“Mae hi wedi dysgu cymaint i mi am fywyd,” esboniodd Fran, y mae ei mam hefyd wedi ennill y Wobr i Wirfoddolwr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru ddwy flynedd yn ôl.

Ychwanegodd: “Pan rydych chi’n tyfu i fyny gyda mam ag anabledd difrifol ond sydd byth yn gadael i unrhyw beth ei stopio hi, rydych chi’n meddwl pam ddylai unrhyw beth fy stopio i?”

Mae’r fam a’r ferch yn treulio amser gyda’i gilydd yn helpu clwb pêl fasged cadair olwyn Celts Caernarfon yn eu tref enedigol yng Ngwynedd.

Ychwanegodd ei mam falch: “Fe wnes i annog Fran i gymryd rhan, ond fe aeth hi â hynny i’r lefel nesaf.

“Yn ddim ond 19 oed, mae wedi gwneud llawer mwy na fyddwn i wedi gallu’i ddychmygu byth. Mae’n anhygoel. Rydw i mor falch ohoni.”

Rai blynyddoedd yn ôl, dywed Fran, sy’n ferch ifanc mor ysbrydoledig, ei bod wedi “cyrraedd y gwaelod un” yn ei bywyd, ond fe wnaeth gwirfoddoli a chystadlu mewn tennis cadair olwyn ei helpu drwy hynny.

Esboniodd: “Doeddwn i ddim yn gwybod be i’w wneud efo fy mywyd a dydw i ddim eisiau i bobl eraill deimlo fel roeddwn i ar fy ngwaethaf.”

Mae Fran, sy’n hyfforddi, gwirfoddoli a mentora, yn aelod balch o Fwrdd Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu i ysbrydoli eraill.

Yn ôl Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru yng Ngwynedd, Marcus Politis, mae ganddi “aeddfedrwydd llawer mwy na’i hoedran”.

Dywedodd: “Mae Fran yn wirfoddolwr unigryw gyda’i hymrwymiad i brosiectau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac mae wedi datblygu’n batrwm o berson ifanc proffesiynol.”

Mae ei phrifysgol yn cytuno. Ychwanegodd Dan Heggs, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd Seicoleg ym Met Caerdydd: “Rydyn ni’n hynod falch bod Fran wedi cael ei chydnabod am ei hagwedd wych o ddydd i ddydd a’r amser mae’n ei roi i wirfoddoli ac, yn y pen draw, annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.
“Mae’n unigolyn ysbrydoledig iawn ac rwy’n hyderus bod ganddi ddyfodol llwyddiannus o’i blaen.”

Ychwanegodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Sefydliad o Ddyffryn Conwy yn ennill Gwobr Chwaraeon anrhydeddus yng Nghymru

Mae menyw o Wynedd a gollodd 6 stôn pan ddechreuodd ddringo wedi canmol elusen lwyddiannus am y rhan mae wedi’i chwarae yn y ffordd ddramatig mae wedi newid ei bywyd.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cael ei henwi fel Sefydliad y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018. Mae’n helpu miloedd o bobl i ddefnyddio’r awyr agored i wella eu bywydau – gan gynnwys Gwenllian Dafydd, o Fethesda.

Meddai Gwenllian, 30 oed, a ddechreuodd fynd i sesiynau dringo yn Indy Climbing Wales yn Llanfairpwll ar Ynys Môn y llynedd: “Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd yn fy mywyd.

“Roeddwn i’n pwyso mwy nag erioed, yn segur ac yn teimlo’n isel iawn.”

Aeth o fod yn faint 20-22 i faint 10 a nawr mae’n dringo ac yn rhedeg ac mae wedi cofrestru ar gwrs sgïo.

Ychwanegodd: “’Wnaeth yr hyfforddwr dringo ddim gwneud i mi feddwl nad oeddwn i ddigon da neu angen newid, ond fe roddodd y sesiynau yr adnoddau oeddwn i eu hangen i gael help.”

Fe sylweddolodd Gwenllian pa mor bell oedd hi wedi dod wrth ddringo yn yr awyr agored am y tro cyntaf. Mae’n cofio: “Fe wnes i eistedd ar y top ar ôl dringo 300 troedfedd a gwylio’r machlud a meddwl ’mod i’n byw y bywyd yma diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

“’Fyddwn i byth wedi gwneud hyn cyn dechrau dringo gyda nhw.”

Mae’r Bartneriaeth wedi cael ei chydnabod am ei gwaith yn sbarduno cynhwysiant yn y sector awyr agored. Mae ei rhaglen Antur Merched yn un o’r mentrau sy’n mynd o nerth i nerth.

Esboniodd y Prif Weithredwr, Tracey Evans: “Mae gwaith y Bartneriaeth yn ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgarwch awyr agored er lles eu hiechyd a’u hyder ac mae’n helpu i ddarparu cyfleoedd newydd i newid bywydau er gwell.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae’r tîm wedi ysbrydoli mwy na 16,000 o bobl, drwy gydweithio â’r 45 o glybiau sy’n aelodau, partneriaid a chyflogwyr lleol.

Mae Gwobr Sefydliad y Flwyddyn yn helpu i gydnabod llwyddiant wrth annog pobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Hyffordwr lleol yn cipio Gwobr Chwaraeon Genedlaethol yng Nghymru

Heddiw mae’r hyfforddwr o Gaerfyrddin, Aled Jones-Davies, wedi cael ei enwi fel Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei ymroddiad i Dîm Rhedeg a Chyfeiriannu Taf (TROTs).

Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Mae aelod o’r clwb, Yvonne Davies, wedi canmol gwaith caled y llysgennad lleol, Aled.

Enwebodd Aled ar ran y clwb am eu hannog a’u helpu i wella eu rhedeg.

Esboniodd: “Mae wedi dod â chwaraeon i fywydau cymaint o bobl drwy ei waith diflino. Nid fi yw’r rhedwr cyflymaf, ond roedd Aled bob amser yn fy nghymell i i ymarfer a rasio.”

Hefyd mae Yvonne yn diolch i Aled am helpu ei merch, Ffion, sydd â pharlys yr ymennydd ac epilepsi, i fwynhau rhedeg.

Meddai wedyn: “Mae Ffion wedi cael ei hintegreiddio’n llawn yn y grŵp iau ac mae Aled yn ei helpu i wneud y gweithgareddau fel y lleill i gyd, dim ond ei fod yn addasu rhai iddi hi.

“Mae hi wrth ei bodd yn y clwb ac yn edrych ymlaen yn fawr at nosweithiau Iau.”

“Mae ei benderfyniad a’i waith caled yn sefydlu’r sesiynau iau ac yn gweithio gydag ysgolion lleol yn dangos ei angerdd dros ddyfodol chwaraeon.
“Mae’n rhoi cyfleoedd i blant na fydden nhw’n eu cael fel arall.”

Mae Gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl i ddechrau arni, mwynhau a llwyddo mewn chwaraeon cymunedol.

Mae Aled, sy’n adeiladwr, nid yn unig wedi defnyddio ei amser sbâr i gynyddu aelodaeth y clwb ond hefyd i hybu’r gamp ymhlith y gymuned ehangach.

Ailgyflwynodd ras hwyl Cilycwm ddwy flynedd yn ôl, rhywbeth yr oedd wrth ei fodd yn cymryd rhan ynddi’n blentyn, cyn iddi stopio.

Erbyn hyn mae’r digwyddiad blynyddol wedi helpu i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri ac achosion lleol eraill.

Yn ychwanegol at hyn i gyd, mae’n gweithio fel swyddog yn y Parkrun lleol – gan gynnwys digwyddiad arbennig ar Ddydd Nadolig.

Ychwanegodd Chris Davies, Cyfarwyddwr Parkrun Cymru, at y gydnabyddiaeth i Aled: “Mae’n wych ei fod wedi derbyn y wobr hon sydd nid yn unig yn cydnabod ei ymroddiad i hyfforddi ond hefyd i wirfoddoli ei gefnogaeth i Parkrun.

“Heb ei help e, a gwirfoddolwyr eraill tebyg iddo, ’fyddai ddim yn gallu ffynnu fel dylanwad pwysig ar Gymru hapusach ac iachach.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Mr Criced Dolgellau yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Mae gwirfoddolwr o Wynedd, sy’n cael ei adnabod fel ‘Mr Criced’ Dolgellau, wedi’i enwi heddiw fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Bydd yr athro mathemateg yn y coleg lleol, Gareth Lanagan, yn derbyn y wobr mewn seremoni fawreddog gyda sêr chwaraeon Cymru yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Yn cael ei ddisgrifio gan un o’i gyfoedion fel “un o gonglfeini criced yng Ngwynedd,” nod Gareth yw cyflwyno’r gamp i gynulleidfaoedd newydd.
Dywedodd Stuart Evans, wnaeth ei enwebu: “Rydyn ni wedi mynd o glwb oedd ddim ond yn goroesi i fod yn un sy’n ffynnu, diolch i Gareth.

“Weithiau rydw i’n amau ydi o’n cysgu! Mae wrth ei fodd gyda chriced a chlwb criced lleol Dolgellau. Fo ydi’n Mr Criced ni yn sicr.”

Mae’r prif hyfforddwr, capten y tîm cyntaf a’r Cadeirydd wedi bod yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu clwb cyfeillgar i deuluoedd. Mae’n teimlo’n angerddol am yr iaith Gymraeg a chwaraeon yng Ngwynedd.

Sefydlodd dîm criced merched y llynedd ac mae wedi datblygu dyfodol y clwb, gyda charfan iau lwyddiannus.

Dywedodd Gareth, sy’n byw yn Aberystwyth ond yn gweithio ac yn gwirfoddoli yn Nolgellau: “Mae criced yn gêm sydd wedi rhoi cymaint i mi. Rydw i eisiau i eraill gael y cyfleoedd rydw i wedi’u cael.

“Y freuddwyd fyddai gweld un o’r ieuenctid rydw i’n eu hyfforddi’n cymryd fy lle i yn y tîm cyntaf ymhen blynyddoedd.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Mae categori Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn cydnabod unigolyn sy’n rhoi o’i amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru’n cael eu cynnal ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

PROSIECT LEDLED CYMRU’N ENNILL GWOBR GYNTAF UN CYMRU ACTIF

Mae prosiect sydd wedi cael o leiaf 1,500 o bobl segur yng Nghymru i symud wedi ennill gwobr newydd sbon am ei waith.

Heddiw (dyddiad), mae Codi Allan, Bod yn Egnïol (GOGA) wedi cael ei enwi fel enillydd cyntaf Gwobr Cymru Actif yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei weithredu ledled Wrecsam, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf (RhCT), yn cael ei reoli gan Chwaraeon Anabledd Cymru, diolch i gyllid Ysbryd 2012.

Gyda manteision gweithgarwch corfforol i iechyd y meddwl yn cael lle blaenllaw ar yr agenda newyddion, mae GOGA yn sicrhau bod pobl anabl a heb anabledd yn cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon gyda’i gilydd.

Esboniodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau gyda Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae wedi bod yn bleser cael gweithio mewn partneriaeth yn edrych ar ffyrdd newydd ac arloesol o gynnwys pobl anabl a heb anabledd a oedd, cyn GOGA, yn cael eu hystyried yn segur.

“Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld twf y rhaglenni yma a’r siwrneiau mae’r plant, y teuluoedd, yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr wedi bod arnyn nhw.”
Yn RhCT, mae’r ffocws ar gael pobl anabl a theuluoedd o bob cefndir i fod yn egnïol gyda’i gilydd drwy fwynhau rygbi plant, pêl-droed yn cerdded a nofio cyfeillgar i awtistiaeth i deuluoedd.

Esboniodd un o’r plant, Daniel Jacob Roberts, 11 oed, sy’n chwarae yn y sesiynau rygbi cynhwysol: “Mae gen i awtistiaeth. Rydw i wrth fy modd yn chwarae rygbi ac rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd.”

Yn Sir Benfro, mae’r rhaglen yn manteisio ar yr arfordir hardd, gyda ffocws ar fynediad i bobl ag anableddau ac awyr agored Cymru.
Yn Wrecsam, mae’r ‘Noson
i Ferched’ boblogaidd iawn yn helpu i gael merched lleol i redeg, chwarae tennis, chwarae golff a mwy.

Ychwanegodd Debbie Lye, Prif Weithredwr Ysbryd 2012: “Hyd yma, mae mwy na 13,000 o bobl wedi elwa o gyllid GOGA mewn 18 lleoliad yn y DU, gan gynnwys Wrecsam, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf yng Nghymru.

“Rydyn ni mor falch bod gwaith gwych ein partneriaeth ni gyda Chwaraeon Anabledd Cymru wedi cael ei gydnabod gyda’r wobr yma.
“Nid dim ond hwb i’w lles corfforol mae cyfranogwyr GOGA yn ei gael – mae eu hiechyd meddwl yn gwella hefyd mewn amgylchedd cymdeithasol lle maen nhw’n cael hwyl ac yn gwneud ffrindiau newydd – mae pawb ar eu hennill.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Datgelu rhestr fer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r rhestr fer ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales wedi cael ei chyhoeddi.

Mae unigolion o amrywiaeth o ddisgyblaethau wedi cael eu cynnwys ar y rhestr fer sy’n adlewyrchu llwyddiant Cymru mewn nifer o feysydd. Mae’n cynnwys:

·         Gareth Bale (Pêl-droed)

·         Elinor Barker (Seiclo)

·         Laura Deas (Bobsled sgeleton)

·         Menna Fitzpatrick (Sgïo)

·         Geraint Thomas (Seiclo)

·         Mark Williams (Snwcer)

Bydd y cyfnod pleidleisio yn agor ar 26ain Tachwedd a chyhoeddir yr enillydd mewn seremoni wobrwyo a fydd yn llawn enwogion yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Wales Sport Awards 2017
Celtic Manor Resort
04.12.17
©Steve Pope – Sportingwales

Mae’r rhestr o sêr sydd wedi ennill y wobr yn y gorffennol yn cynnwys yr arwr pêl-droed Ryan Giggs, y bocsiwr Joe Calzaghe, a’r athletwr Paralympaidd Tanni Grey-Thompson.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Mae datgelu Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales yn uchafbwynt Gwobrau Chwaraeon Cymru, ac yn gyfle pwysig i ni ddiolch i’r bobl sydd wedi ein difyrru a’n hysbrydoli drwy gydol y flwyddyn. Mae hon yn rhestr fer gref iawn ac yn adlewyrchu blwyddyn eithriadol o chwaraeon yng Nghymru ar draws nifer o feysydd ac edrychaf ymlaen at weld pwy fydd yn fuddugol fis nesaf.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Mae hi wedi bod yn flwyddyn neilltuol arall i chwaraeon yng Nghymru gyda rhai perfformiadau rhyfeddol ar y llwyfan rhyngwladol gan unigolion a thimau a chaiff hyn ei adlewyrchu mewn rhestr fer gref iawn. Roedd hi’n dasg eithriadol o anodd i’r panel orfod dewis chwe enw ar gyfer y rhestr fer o’r llu o berfformiadau a oedd wedi cydio yn nychymyg y cyhoedd dros y 12 mis diwethaf ac rwy’n edrych ymlaen at weld pwy fydd y cyhoedd yn dyfarnu’n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn y seremoni.

Wales Sport Awards 2017
Celtic Manor Resort
04.12.17
©Steve Pope – Sportingwales

“Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn noson o ddathlu ac yn gyfle euraid i ddiolch i’r rheini sydd wedi ein hysbrydoli a’n cymell ni. Mae’r rheini sydd wedi gweithio’n ddiflino yn eu cymunedau lleol i ddarparu cyfleoedd i bobl fwynhau chwaraeon yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd wrth y rheini sydd wedi cynrychioli Cymru ar y lefel uchaf.  Gyda’i gilydd maen nhw’n amlygu beth mae chwaraeon yn ei olygu i bobl yng Nghymru.”

Mae’r gwobrau eraill a roddir ar y noson yn cynnwys:

·         Gwirfoddolwr y Flwyddyn

·         Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

·         Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

·         Gwobr Cymru Actif

·         Gwobr Sefydliad y Flwyddyn

·         Arwr Tawel Get Inspired y BBC