Stori Hannah

Blwyddyn yn gwneud byd o wahaniaeth.

·         Ar lwybr i hyfforddi i fod yn athrawes      

·         Hwb enfawr i hyder          

·         Atgofion am oes                 

Dyma dri pheth cadarnhaol mae Hannah Nolan yn dweud sydd wedi digwydd iddi ar ôl ennill Gwobr Person Ifanc Ysbrydoledig y llynedd.

Yn 2017, fe glywson ni sut roedd y wirfoddolwraig chwaraeon ifanc o Ogledd Cymru nid yn unig yn helpu pobl eraill, ond hefyd wedi llwyddo i dynnu ei hun allan o le tywyll.                                       

Dywedodd Hannah, oedd yn helpu gyda Phrosiect Delwedd Iach gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, ei bod yn teimlo’n fwy isel nag erioed gydag iselder a phryder a bod rhaid iddi gael rheswm i adael y tŷ.   

Pan enillodd y wobr, roedd wedi gwirfoddoli mwy na 150 o oriau yn ei chymuned leol a hefyd jyglo gwaith ysgol, arholiadau a helpu i ofalu am ei Nain oedd yn gwella ar ôl cael Canser yr Ysgyfaint.

“Roedd cyhoeddi mai fi oedd wedi ennill y wobr yn teimlo mor swreal” cofia Hannah. “Doeddwn i ddim yn gallu credu ’mod i wedi ennill, dyna’r teimlad mwyaf anhygoel yn y byd.”

Ers ennill y wobr, mae wedi dal ati i wirfoddoli ond hefyd wedi dechrau ar lwybr at fod yn athrawes.                

Meddai: “Ers mis Rhagfyr 2017, mae fy hyder i ym mhopeth rydw i’n ei wneud yn gymaint mwy ac mae wedi fy nghymell i i fynd ymhellach, nid dim ond parhau i helpu pobl drwy wirfoddoli, ond bod yn athrawes yn gweithio un i un gyda phlant sydd angen cefnogaeth.”             

Mae’n dweud bod ennill y wobr wedi ei helpu i gael meddwl clir: “Fe wnes i ddal ati i wirfoddoli yn fy nghymuned gan geisio ysbrydoli plant a dangos iddyn nhw bod unrhyw beth yn bosib os rhowch chi eich calon yn rhywbeth.” Fe roddodd hwb i’w chynlluniau hi ei hun ar gyfer gyrfa hefyd, oherwydd fe ddechreuodd ymchwilio i ffyrdd o fod yn athrawes.

Mae wedi dechrau ar gwrs yn y coleg yn ddiweddar a fydd yn gallu helpu i wneud hyn yn bosib.

“Rydw i wir yn gallu dweud, oni bai am y wobr yma, a’r holl gefnogaeth rydw i wedi’i chael a’r hyder rydw i wedi’i ddatblygu, dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu rhoi cychwyn fel hyn i fy mywyd a dechrau ar siwrnai at fod yn athrawes.”

Y Chwilio ar Droed am Oreuon Byd Chwaraeon Cymru

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ôl ac am hanner dydd heddiw, mae’r enwebiadau’n agor er mwyn dod o hyd i sêr chwaraeon cymunedol y wlad.

Yn ogystal â dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae’r gwobrau’n chwilio am sefydliadau, unigolion a phrofiadau chwaraeon sy’n cydio yn y genedl ar lawr gwlad.

Dyma’r categorïau ar gyfer cyflwyno enwebiadau:

  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Person Ifanc Ysbrydoledig
  • Gwobr Cymru Actif (gwobr newydd)
  • Sefydliad y Flwyddyn
  • Arwr Tawel y BBC Get Inspired

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o chwaraeon elitaidd a llawr gwlad.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Yn aml, mae gwirfoddolwr, hyfforddwr neu raglen yn helpu i ysbrydoli rhywun i gyflawni mewn camp, ond hefyd i’w mwynhau am flynyddoedd i ddod. Mae’r Gwobrau hyn yn cynnig cyfle i’r wlad ddiolch i’r rhai sy’n helpu i wneud Cymru’n genedl egnïol. Rydyn ni eisiau i’r Gwobrau ddal ati i grisialu natur arloesol, wefreiddiol ac amrywiol chwaraeon yng Nghymru. I wneud hynny, rydyn ni eisiau i chi enwebu. Ac fe gawn ni ddathlu chwaraeon Cymru gyda’n gilydd.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales:

“Mae’r gwobrau yn gyfle i dalu teyrnged i lwyddiannau anhygoel Cymru ym myd y campau, o’r gwirfoddolwyr ar lawr gwlad i’r pencampwyr sydd wedi cyrraedd yr uchelfannau. Wrth i ni edrych yn ôl dros y flwyddyn, ry’n ni’n dathlu cyflawniad anhygoel gan unigolion a grwpiau ar draws y genedl ac ry’n ni am i bobl enwebu’r rheiny sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig.”

Mae gan enillydd categori Person Ifanc Ysbrydoledig y llynedd, Hannah Nolan, atgofion melys am ei gwobr: “Roedd ennill yn deimlad cwbl swreal, doeddwn i ddim yn gallu credu’r peth,” dywedodd. “Dyma’r teimlad mwyaf rhyfeddol yn y byd a phrofiad gwych gyda chymaint o bobl hyfryd o ’nghwmpas i yn fy nghefnogi i a fy llongyfarch.”

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr ar wefan walessportawards.co.uk a chewch ragor o wybodaeth am y categorïau yma hefyd.

Mae’r enwebiadau’n cau am hanner dydd, dydd Gwener 5 Hydref.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobrau anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales a Hyfforddwr y Flwyddyn.

Rydyn ni’n ôl!

Ydyn wir, ar Ragfyr 4ydd yn y Celtic Manor, mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru’n dod at ei gilydd unwaith eto ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Bydd y goreuon a’r unigolion mwyaf ysbrydoledig mewn chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yn dod at ei gilydd i ddathlu’r angerdd sydd gennym ni dros ein cenedl chwaraeon egnïol.

Ydych chi’n gallu meddwl am rywun sy’n haeddu sylw? Mae’r enwebiadau ar gyfer y Gwobrau Cymunedol yn agor yr wythnos nesaf (dydd Mawrth 18 Medi) ond does dim rheswm i chi beidio â dechrau meddwl nawr am bwy i’w enwebu!

  • Ydych chi’n adnabod person ifanc sy’n mynd yr ail filltir ac yn helpu i gymell eraill i fod yn egnïol?
  • Ydych chi’n awyddus i helpu i sicrhau cydnabyddiaeth i wirfoddolwr gweithgar am yr holl oriau mae wedi’u cyfrannu at ei gymuned?
  • Efallai eich bod chi wedi cael eich ysbrydoli i roi cynnig ar gamp newydd eich hun ac yn meddwl bod sefydliad neu sesiwn yn haeddu gwobr?    

 Angen eich atgoffa am beth ddigwyddodd y llynedd? Dim problem!

Enillodd Fateha Ahmed wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn ar ôl ei gwaith rhyfeddol yn helpu i gael merched Mwslimaidd Caerdydd yn nofio.

Ar ôl cyfnod anodd yn dioddef o salwch meddwl, rhoddodd Hannah Nolan yn ôl i’w chymuned drwy wirfoddoli mewn chwaraeon a chafodd ei chydnabod fel Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn.

Yn trawsnewid bywydau drwy chwaraeon, Chwaraeon Anabledd Cymru enillodd wobr Sefydliad y Flwyddyn.

Roedd y merched ar ben eu digon wrth i Us Girls ennill y wobr am Brofiad Chwaraeon y Flwyddyn.

Cafodd Mark James ei gydnabod am ei ymrwymiad i hyfforddi bocsio yng Nghasnewydd.

A ffeiriodd Mike Blake ei siaced lachar am siwt i gasglu Gwobr Arwr Tawel BBC Get Inspired i gydnabod ei 40 a mwy o flynyddoedd yn helpu Eryri Harriers yng Ngogledd Cymru.

Gyda llawer mwy o wobrau ar gael ar y noson, o Dîm y Flwyddyn (tîm Hoci Iâ Devils Caerdydd) i wobr fawr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales (Jonathan Davies), rydyn ni’n gyffrous iawn am gyfarfod enillwyr eleni.

I gael newyddion cyson, dilynwch #WSA2018 neu ewch yma